Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22d

Άρθρο 22Δ: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων.

 

2. Επίσης, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, πέρα από εκείνες που τυχόν ανατεθούν σε αυτόν με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων:

 

α. Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

 

β. Διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων.

 

γ. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τον απολογισμό και ισολογισμό, τον προϋπολογισμό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων, καθώς και την αναλυτική έκθεση των δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα δράσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων.

 

δ. Εγκρίνει δαπάνες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων και αποφασίζει για τα έργα, τις προμήθειες και την παροχή σε αυτήν υπηρεσιών μέχρι ορισμένου ποσού, το οποίο και καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.