Νόμος 2919/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας και από κοινού στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Εκτέλεση έργων και μελετών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

 

2. α) Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2001 (ΦΕΚ 14/Α/2001) εφαρμόζονται αναλόγως και στα επιχειρηματικά σχέδια και τη γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Στους δικαιούχους του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2001 περιλαμβάνονται και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτέρω, ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1733/1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ και στους δημόσιους λειτουργούς.

 

β) Όπου αναφέρονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα περιλαμβάνονται και οι εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

γ) Η συμμετοχή ερευνητών, μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δημόσιου τομέα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητά τους που έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον γίνεται χρήση των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από το εν λόγω προσωπικό για τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση εκμετάλλευσης και τον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Η συμμετοχή μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Πανεπιστημίων και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης, αντιστοίχως. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους του προσωπικού αυτού με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης ανάλογης θέσης στα όργανα διοίκησης της επιχείρησης.

 

δ) Οι διοικήσεις των ερευνητικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών φορέων διευκολύνουν την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις δημιουργούμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φορέων που διοικούν.

 

ε) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολύνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μπορεί να συμβάλλεται με εμπειρογνώμονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους οργανισμούς ειδικευμένους στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους.

 

στ) Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του με τρίτους, προμηθευτές, πελάτες, ανταγωνιστές κ.λ.π., να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται

 

ζ) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του προσωπικού αυτού στους ανωτέρω φορείς και στην επιχείρηση έντασης της γνώσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 3440/2006 (ΦΕΚ 38/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.