Νόμος 2873/00 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αρμοδιότητες που αφορούν τα Εθνικά Κληροδοτήματα.

 

2. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α. Έναν Εφέτη δικαστή των πολιτικών δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.

β. Έναν Δικαστικό Αντιπρόσωπο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ. Έναν Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος.

δ. Έναν Διευθυντή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

ε. Έναν Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το υπό στοιχείο α' μέλος του Συμβουλίου ορίζεται μετά του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα υπό στοιχεία β' και γ' μέλη ορίζονται μετά των αναπληρωτών τους ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα λοιπά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η θητεία των μελών του είναι τριετής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ορίζονται γραμματέας και αναπληρωτής του, ανώτεροι υπάλληλοι της Περιφέρειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του Γραμματέα του Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου.

 

3. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος, που:

 

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 ή άλλων ειδικών νόμων περί Εθνικών Κληροδοτημάτων απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων ή της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων,

 

β) παραπέμπονται σε αυτό από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.