Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί καταθέσεως ειδοποιήσεως, ο ενεργήσας την κατάληψη οφείλει να υποβάλει εις τον πρόεδρο Πρωτοδικών κανονικό κτηματολογικό διάγραμμα της καταληφθείσης εκτάσεως και επί τη βάσει αυτού ενεργείται εντός μηνός από της υποβολής η οριστική εκτίμησις.

 

Εις τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων επί του ποσού της οριστικώς επιδικασθείσης αποζημιώσεως καταβάλλονται και τόκοι προς 6% ετησίως επί του χρονικού διαστήματος του μεσολαβούντος μεταξύ ημέρας καταλήψεως και της ημέρας εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως της εκτιμήσεως.

 

Εάν κατά την οριστική εκτίμησιν το συνολικώς επιδικασθέν ποσόν υπερβαίνει το προσωρινώς κατά το άρθρο 25 ορισθέν, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωσις υποχρεούται εντός μηνός να καταβάλει την διαφορά, εφ' όσον αυτή δεν καλύπτεται υπό του περιθωρίου των 20% του άρθρου 26 μειωθέντος κατά τους ενδιαμέσους τόκους.

 

Εις περίπτωσιν καθ' ην η διαφορά αυτή υπερβαίνει το περιθώριον των 20%, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωσις δικαιούται να εφεσιβάλλει την απόφαση του Πρωτοδικείου, μέχρις οριστικής όμως αποφάσεως υποχρεούται εις την καταβολή τόκου 6% επί της τελεσιδίκως εκδικασθείσης αποζημιώσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.