Νόμος 2738/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Όργανο Μεσολάβησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους καταρτίζεται ονομαστική κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται:

 

α. Ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

 

β. Τρεις (3) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές νομικών τμημάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τρεις (3) προτεινόμενους από τον Πρόεδρο του κάθε νομικού τμήματος.

 

Σε κάθε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για Μεσολάβηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, μετά από δημόσια κλήρωση που διεξάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ένας από τους συμπεριλαμβανόμενους στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση ως Μεσολαβητής για τη συγκεκριμένη Μεσολάβηση.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως γραμματέας για την υποβοήθηση του έργου του Μεσολαβητή.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των Μεσολαβητών και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να συνιστάται Σώμα Μεσολαβητών, του οποίου τα κατά την παράγραφο 1 πρόσωπα αποτελούν τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα καταρτίζει, κατ' έτος, κατάλογο Μεσολαβητών, τους οποίους θα ορίζει κατά περίπτωση, ανάλογα με τα εισαγόμενα προς Μεσολάβηση θέματα. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας, το ύψος της αποζημίωσης της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να ορίζονται Μεσολαβητές.

 

3. Από τη σύσταση του Σώματος Μεσολαβητών παύει η εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.