Νόμος 2733/99 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω συμβάσεων:

 

(α) η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του,

 

(β) αν για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή ολόκληρης της επιχείρησης ή των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε αρχής ή η διενέργεια γνωστοποίησης ή τήρησης της διαδικασίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και δεν απαιτείται γνωστοποίηση ή η τήρηση της σχετικής διαδικασίας,

 

(γ) για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους,

 

(δ) δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και τυχόν εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος των δημόσιων φορέων όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο [Ν] 2000/1991, για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς,

 

(ε) επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.}

 

2. Η ισχύς των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου 1 που αναφέρονται στα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 2685/1999 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 2685/1999 και εκείνων που αναφέρονται στα οριζόμενα στα εδάφια (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2000/1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.