Νόμος 2725/99 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικό σωματείο, που έχουν μισθώσει χώρους οποιουδήποτε ολυμπιακού, εθνικού, δημοτικού, κοινοτικού ή σωματειακού γυμναστηρίου ή οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης στη διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων τους, που μεταδίδονται τηλεοπτικό ή μη, εφόσον θεωρούνται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, γηπεδούχοι.

 

2. Η εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος γυμναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε περιπτώσεις απευθείας η μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συμφωνία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή της ομοσπονδίας ή του σωματείου και του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.

 

3. Η μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης.

 

4. Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη μισθώτρια το δικαίωμα της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από τα οφειλόμενα στη μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο Η άρνηση ή η καθυστέρηση καταβολής πέραν του μηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και η άσκησή του, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώματος της εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου η της αθλητικής εγκατάστασης επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση αυτού.

 

5. Συμβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή, κατά περίπτωση, του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων της μισθώτριας της παραγράφου 1 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή ως προς τους αγώνες αυτούς. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση του τρίτου από την αιτία αυτή.

 

6. Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελματικού πρωταθλήματος και ιδιοκτήτη αθλητικών εγκαταστάσεων, εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών, με την οποία μπορεί να παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον όρο της ανάληψης από την μισθώτρια Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία όλων των δαπανών συντήρησης του χλοοτάπητα.

 

7. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, που αγωνίζονται στην ανώτατη κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος και χρησιμοποιούν εθνικές, δημοτικές, κοινοτικές ή σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωμα προνομιακά να συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνούν για το ύψος του καταβαλλόμενου μισθώματος, το μίσθωμα καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου και των προηγούμενων εδαφίων δεν συμπεριλαμβάνεται το Ολυμπιακό Στάδιο που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας Σπύρος Λούης.

 

8. Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού από κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από αυτή. Η μετάταξη υπαλλήλων γίνεται με αίτησή τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες αυτοί έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και χωρίς αίτησή τους, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών ή όταν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμες των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων νομικών προσώπων. Οι μετατασσόμενοι απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και υπέχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του νομικού προσώπου στο οποίο μετατάσσονται.

 

Πλεονάζον προσωπικό θεωρείται και υπάγεται στη ρύθμιση της παραγράφου 8 και το τακτικό προσωπικό του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο νομικό πρόσωπο του ως άνω εδαφίου, με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή κρίθηκε ότι συνιστούν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί ή θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο ήδη εκκρεμών δικών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η μετάταξη γίνεται με τους όρους απασχόλησης του φορέα υποδοχής.

 

Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή μετάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφιστάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

 

Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, ανάγεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο φορέα υποδοχής. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής.

 

Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή μετάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την μετάταξη και κατάταξη των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς υφιστάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος αρχίζουν να ισχύουν από 09-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 

9. Η αρμοδιότητα για το διορισμό και αντικατάσταση των μελών επιτροπών διοίκησης των υπό μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λειτουργούν των εθνικών γυμναστηρίων των αναφερομένων στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 53/1998 ανήκει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

 

10. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις οποίες, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που επιτελούν, για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.}

 

11. Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε αθλητικά σωματεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

12. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αφορά τη διαδικασία της εκμισθώσεως ή της με αντάλλαγμα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια μισθώτρια ή παραχωρησιούχος Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκαταστάσεως και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες της λειτουργίας και συντήρησής της. Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Μισθωτικής Αξίας (ΕΜΑ) του προς εκμίσθωση ή παραχώρηση ακινήτου, η οποία θα είναι και η ελάχιστη αποδεκτή για τη σύναψη της μίσθωσης, θα συντάσσεται έκθεση εκτίμησης:

 

α) από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος, όταν η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €,

 

β) από 1 ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € μέχρι του ποσού του 1.500.000 €, και

 

γ) από 2 ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 €.

 

Στην τελευταία περίπτωση η επιλεγόμενη Εκτιμώμενη Μισθωτική Αξία θα είναι ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων, η οποία εν συνεχεία εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος. Στη σύμβαση που θα καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή ή παραχωρούντος και της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης ή παραχώρησης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που θα επιβάλλονται στη μισθώτρια ή παραχωρησιούχο Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εν γένει κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος.

 

Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της μισθώσεως ή της παραχωρήσεως της χρήσεως δύναται να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 10 ετών με δυνατότητα ισόχρονης παρατάσεώς της. Μετά τη λήξη του συμβατικού ή του κατόπιν παράτασης συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή της παραχώρησης, η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο εκείνον, επανέρχεται στον εκμισθωτή ή παραχωρούντα, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο ένατο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.