Νόμος 2648/98 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παροχής διευκολύνσεων, εφόσον οφείλονται:

 

α) Από οφειλέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά.

 

β) Από άπορους οφειλέτες, των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή και η είσπραξη του χρέους δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε, παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, μέτρων είσπραξης.

 

γ) Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από παρέλευση πέντε (5) ετών από τη βεβαίωση του χρέους, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων (ΓEΠΔ) διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι ακόμη και αν ληφθούν όλα τα λοιπά μέτρα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή του. Σε περίπτωση ύπαρξης μερικής φοροδοτικής ικανότητας των οφειλετών αυτών, η διαγραφή μπορεί να περιοριστεί και πριν από την παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση του χρέους, ολικά ή μερικά στα πάσης φύσεως σχετικά πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

2. H αίτηση του οφειλέτη, για διαγραφή χρεών διαβιβάζεται από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή μαζί με πίνακα χρεών και λοιπά δικαιολογητικά με αιτιολογημένη γνώμη του επί του αιτήματος, καθώς και τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή. Ειδικά για την περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου, πρόταση για διαγραφή χρεών συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή οίκοθεν από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή.

 

3. Υποθέσεις για διαγραφή χρεών που έχουν εισαχθεί στην Επιτροπή και για τις οποίες εκδόθηκε απορριπτική απόφαση δεν δύναται να επανεξετασθούν πριν περάσουν δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.