Νόμος 2545/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ρυθμίζεται από Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τη μελέτη πολεοδόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Ο κανονισμός λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός με πρόταση του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή του φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ρυθμίζονται τα εξής:

 

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών εγκαθιστάμενων στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή επιχειρήσεων που έλκουν δικαιώματα από τους ιδιοκτήτες.

 

γ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων ακινήτων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, έργων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών.

 

δ. Τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των εγκαθιστάμενων σε αυτήν επιχειρήσεων, η αμοιβή του φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, οι δαπάνες και ο τρόπος κατανομής τους στους ιδιοκτήτες και τους εγκαθιστάμενους, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών, οι υποχρεώσεις για τη συντήρηση και ανάπτυξη των έργων υποδομής της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ε. Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

στ. Οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη.

 

ζ. Οι οικονομικοί πόροι της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, η διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και

 

η. Κάθε εν γένει λεπτομέρεια που έχει σχέση με τη διοίκηση, με τη διαχείριση και με την εν γένει λειτουργία των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.