Νόμος 2459/97 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων σχετικών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατάξεις του παρόντος άρθρου κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις 1095/2001, 2574/2007, 1693/2009, 59/2009 και 2006/2009 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

1. Το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990 αυξάνεται σε 40.000 δραχμές από 01-01-1997 και καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990 τροποποιείται ως εξής:

 

{Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το νόμο [Ν] 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε άγαμο τέκνο ηλικίας μέχρι και είκοσι τριών (23) ετών. Το συνολικό αυτό επίδομα δεν μπορεί να υπολείπεται μηνιαίως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) δραχμών. Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό επίδομα δεν υπερβαίνει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών. Για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.}

 

3. Το επίδομα σύνταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2163/1993 ορίζεται στις είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές μηνιαίως και καταβάλλεται στις δικαιούχες μητέρες, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

4. Το ύψος των επιδομάτων, καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα οικογενειακά επιδόματα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1153/1972, όπως αυτά ισχύουν σήμερα καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

5. Η ιδιότητα πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3989/1959 (ΦΕΚ 201/Α/1959)), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (αναγκαστικός νόμος [Ν] 389/1968 (ΦΕΚ 125/Α/1968)),

2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (νόμου [Ν] 139/1975 (ΦΕΚ 176/Α/1975)) και

3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 61/1999 (ΦΕΚ 63/Α/1999), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

6. Τα επιδόματα και η σύνταξη που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, χορηγούνται στους αναγνωριζόμενους ως πολύτεκνους, κατά την παράγραφο 5 του παρόντος, όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 5 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008) και την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

7. Τα μηνιαία επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και το επίδομα σύνταξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, αναπροσαρμόζονται κάθε έτος με τον δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

8. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-03-1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.