Νόμος 2459/97 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Κατά την είσπραξη τόκων από εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του νόμου 2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

 

3. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2‰) ετησίως που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους τριμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσο στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του νόμου 2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με την καταβολή του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 φόρου, τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.}

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του νόμου 2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται σε καταβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2‰) ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο φόρος λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με ευθύνη της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειρίσεως, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του νόμου 2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 4 και η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994 καταργούνται.

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία που τα καταβάλλει.}

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991, όπως αυτές αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτούν οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από 01-01-1996 και μετά. Ομοίως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991, όπως αυτές αντικαθίστανται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από 01-07-1996 και μετά.

 

7. Εξαιρετικά παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-07-1994 μέχρι 31-12-1995 και στα αμοιβαία κεφάλαια για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-07-1994 μέχρι 30-06-1996 να φορολογηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 των άρθρων 16 και 48 του νόμου [Ν]1969/1991 αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο έχουν υποχρέωση για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου των ως άνω χρονικών περιόδων να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε οικονομικό έτος που εμπίπτει το ως άνω χρονικό διάστημα στην αρμόδια για τη φορολογία τους δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και να καταβάλλουν τον προκύπτοντα φόρο εφάπαξ με την υποβολή των εμπρόθεσμων δηλώσεών τους. Κατά την υποβολή των δηλώσεων αυτών συμψηφίζεται ο αποδοθείς στο δημόσιο με βάση τις οικείες δηλώσεις φόρος εισοδήματος των αντίστοιχων ως άνω χρονικών περιόδων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του νόμου 2214/1994 και του άρθρου ένατου του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α/1994). Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που για τα ως άνω οικονομικά έτη έχουν υποβληθεί δηλώσεις με επιφύλαξη και έχουν ασκηθεί προσφυγές εκ μέρους των ενδιαφερομένων για τον τρόπο φορολογίας τους, οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά πρωτοδικεία, προϋπόθεση απαραίτητη υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι η παραίτηση από τις προσφυγές αυτές. Αμοιβαία κεφάλαια και εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εφόσον υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο απαλλάσσονται από κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα που απόκτησαν στις ως άνω χρονικές περιόδους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.