Νόμος 2362/95 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 15.000.000 δραχμών.

 

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 24.000.000 δραχμών.

 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του.

 

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 7.000.000 δραχμών ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 13.000.000 δραχμών.

 

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά.}

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες 4 κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού, εξ αίματος.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

4.500.000

-

-

4.500.000

-

10.500.000

5

525.000

15.000.000

525.000

45.000.000

15

6.750.000

60.000.000

7.275.000

Υπερβάλλον

25

 

 

 

 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

 

α) μέχρι και 8.500.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και

β) από 8.500.001 έως και 34.000.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

3.300.000

-

-

3.300.000

-

11.700.000

10

1.170.000

15.000.000

1.170.000

45.000.000

20

9.000.000

60.000.000

10.170.000

Υπερβάλλον

35

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί - νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά).

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

1.500.000

-

-

1.500.000

-

13.500.000

20

2.700.000

15.000.000

2.700.000

45.000.000

35

15.750.000

60.000.000

18.450.000

Υπερβάλλον

50

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Αναλογών φόρος

900.000

-

-

900.000

-

14.100.000

35

4.935.000

15.000.000

4.935.000

45.000.000

50

22.500.000

60.000.000

27.435.000

Υπερβάλλον

60

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-09-1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

 

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

 

Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογείται στη μέχρι 34.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.}

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α/1983) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 20.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 30.000.000 δραχμές στην περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.700.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.200.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

 

Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 17.000.000 δραχμές.}

 

6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 10.000.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.}

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 09-11-1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 02-10-1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.