Νόμος 2336/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών και παρεμπόδιση εισόδου των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας στους τόπους εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του αναγκαστικού νόμου [Ν] 690/1945 (ΦΕΚ 292/Α/1945) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας,

οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.}

 

2. Ο παρεμποδίζων την είσοδο των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα, για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως και ο υπόχρεος προς παροχή στοιχείων ή πληροφοριών εργοδότης, διευθυντής της επιχείρησης ή εκπρόσωπος, που αρνείται την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των άνω οργάνων ή της αστυνομικής αρχής με τις ποινές του άρθρου 8 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

3. Για τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται από τον Υπουργό Εργασίας, σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από τους ενδιαφερόμενους φορείς, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με το έγγραφο της πρόσκλησης, που δεν μπορεί να υπολείπεται των 15 ημερών, ο Υπουργός Εργασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων των φορέων κατά την κρίση του.

 

4. Στα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας που προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας αυτού, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.