Νόμος 2336/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 28Α του νόμου 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Νομό Κοζάνης, οι προσλήψεις προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού μέχρι 31-12-1995 για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της που ευρίσκονται στο Νομό αυτόν, πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα από τους υπαγόμενους στην περίπτωση του εδαφίου β της άνω παραγράφου 2, ομαδικώς απολυθέντες από βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που προέκυψε από την εφαρμογή του παρόντος νόμου τελευταία προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Οι ειδικότητες με τις οποίες θα προσληφθεί το υπόψη προσωπικό θα προσδιορισθούν με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων, κατά την πρόσληψή τους.

 

Μετά την εξάντληση των υπαγομένων στο εδάφιο β της παραγράφου 2, οι προσλήψεις προσωπικού στο Νομό Κοζάνης θα γίνονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων α, γ και δ της παραγράφου αυτής, στις οποίες επιμερίζεται αναλογικά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου.}

 

2. Η παράγραφος 3, του άρθρου 28Α του νόμου 2190/1994 αναριθμείται σε 4 και τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 ρυθμίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.