Νόμος 2289/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο μπορεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, να παραχωρήσει την άσκηση των δικαιωμάτων του της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, σε περιοχές της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, απευθείας στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία.

 

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων ασκεί το κατά την προηγούμενη παράγραφο παραχωρηθέν δικαίωμα:

 

α) με αυτεπιστασία, δηλαδή με δικά της μέσα ή και με την ανάθεση ορισμένων έργων σε εργολάβους μέχρι την 31-12-1996,

β) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή

γ) με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής.

 

Ο τρόπος ασκήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων για κάθε περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με

απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

 

3. Εφόσον το παραχωρηθέν δικαίωμα ασκείται με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και των εκτελεστικών του διαταγμάτων που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων από το Δημόσιο.

 

4. Οι κατά το παρόν άρθρο συναπτόμενες συμβάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων με τρίτους είναι απολύτως άκυρες εάν δεν εγκριθούν από το Δημόσιο, με

την προσυπογραφή του εγγράφου της συμβάσεως από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

5. Το Δημόσιο μπορεί με σύμβαση άμισθης εντολής και για λογαριασμό του να αναθέτει στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων:

 

α) την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης των παραγράφων 5 έως και 9 του άρθρου 2 του παρόντος, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών στις περιπτώσεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος,

β) την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του Δημοσίου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος και

γ) την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και γενικά τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται από το Δημόσιο με τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Με τη σύμβαση άμισθης εντολής εκτός από τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καθορίζεται και να ρυθμίζεται η απόδοση από το Δημόσιο στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων των αναγκαίων δαπανών της προς εκτέλεση της εντολής.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων κάθε φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, που συνδέονται με τους σκοπούς της και έχουν σαν αντικείμενο την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων τους. Στα ανωτέρω δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτων, εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, όπως και δικαιώματα από συμβάσεις του παρόντος νόμου με τρίτους.

 

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων απαιτείται μεταγραφή της οικείας αποφάσεως.

 

8. Η εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων κατά τα ανωτέρω στοιχείων ενεργείται από τρεις Ορκωτούς Εκτιμητές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας από πίνακα που υποβάλλεται από το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών.

 

9. Έναντι της αξίας των κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζομένων στοιχείων πραγματοποιείται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι αντιστοιχούσες στην αύξηση μετοχές περιέρχονται στο Δημόσιο.

Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνεται το μίσθωμα ή το μερίδιο του εργοδότη, από συμβάσεις που συνήφθηκαν κατά τις παραγράφους 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος, η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

 

10. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου της Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων ασκούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

11. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 9 ισχύουν και για τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, τις θυγατρικές της εταιρείες, που έχουν σκοπό την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, για τις, κατά την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου, εταιρείες και για τους χρησιμοποιούμενους από αυτές εργολάβους και τους υπεργολάβους και μελετητές αυτών.

 

12. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος συναπτόμενες συμβάσεις μεταβίβασης μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και των θυγατρικών της εταιρειών, που έχουν κύριο σκοπό την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και των από, κατά την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου, ιδρυόμενων εταιρειών, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, άμεσο ή έμμεσο, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

13. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζει με απόφασή του, την άσκηση του τυχόν συμβατικού δικαιώματος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, για να αγοράσει τους περιεχόμενους, στον ανάδοχο υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα.

 

14. Στους κατά το Καταστατικό των Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων σκοπούς αυτών περιλαμβάνεται και η κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας αυτών.

 

15. Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων δικαιούται να μεταβιβάζει σε θυγατρικές εταιρείες, τα από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος δικαιώματα συμμετοχής, εφόσον το κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. Απαγορεύεται ή μεταβίβαση μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, καθώς και η περαιτέρω μεταβίβαση από τις εταιρείες αυτές των δικαιωμάτων συμμετοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)ε του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.