Νόμος 2289/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης - Αναστολή και παράταση προθεσμιών - Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης κάθε περιοχής εκμετάλλευσης, αυτή επανέρχεται ελεύθερη στο Δημόσιο.

 

Η χρήση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί με τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 6 και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και η κυριότητα των κινητών, η αξία των οποίων έχει αποσβεστεί, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Εκμισθωτή ή στον Εργοδότη χωρίς αντάλλαγμα.

 

Η τύχη των ακινήτων που δεν έχουν αποκτηθεί με τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 6 και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και των κινητών που δεν έχουν αποσβεστεί ρυθμίζεται στη σύμβαση. Από την περιέλευση περιουσιακών στοιχείων στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη δεν γεννάται σε καμία περίπτωση ευθύνη του Εκμισθωτή ή Εργοδότη έναντι των δανειστών του Αναδόχου για τυχόν χρέη του, εκτός αν έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια, την οποία ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να άρει πριν αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.

 

2. Εφόσον ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης δεν δηλώσει διαφορετικά σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται:

 

α) να σφραγίσει κατάλληλα όλα τα παραγωγικά φρέατα και τα γνωστά υδροφόρα στρώματα,

β) να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και

γ) να αποκαταστήσει το περιβάλλον.

 

Οι υπό β' και γ' εργασίες του Αναδόχου εποπτεύονται από Επιτροπή ειδικών κοινής αποδοχής της οποίας η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

3. Για να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες που απαιτούν οι εργασίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό. Η μεταβίβαση και η τύχη του αποθεματικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με αυτό, ρυθμίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

4. Η κατά την παράγραφο 2 υποχρέωση απομάκρυνσης αναστέλλεται με έγγραφη συναίνεση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για όσο χρόνο οι εγκαταστάσεις κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο στην ίδια ή σε άλλη συμβατική περιοχή.

 

5. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις παραγράφους 8 έως και 11 του παρόντος άρθρου ή παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

6. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναστέλλονται λόγω ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

 

7. Επιφυλασσομένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος ή των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου μπορούν να παρατείνονται με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη.

 

8. Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης μπορεί με έγγραφη δήλωσή του να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο των συμβατικών δικαιωμάτων του:

 

α) αν ο τελευταίος υπαίτια δεν εκπληρώνει τις κατά τις παραγράφους 2, 11 και 12 του άρθρου 5 και 9, 10 και 11 του άρθρου 7, υποχρεώσεις του,

 

β) αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το κατά περίπτωση οφειλόμενο μίσθωμα ή μερίδιο ή το φόρο εισοδήματος.

 

Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης δικαιούται περαιτέρω να ζητήσει αποζημίωση που να καλύπτει κάθε θετική και αποθετική ζημία του.

 

9. Αν ο Ανάδοχος προβαίνει σε άλλες παραβιάσεις των όρων της σύμβασης και δεν συμμορφώνεται με αυτούς εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που του τάσσει ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης, είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση των διαιτητών, εάν στη σύμβαση προβλέπεται διαιτησία κατά την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, διαφορετικά με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

10. Τα κατά τις παραγράφους 8 και 9 δικαιώματα του Εκμισθωτή ή Εργοδότη αποσβέννυνται μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη στιγμή που αυτός έλαβε γνώση του λόγου της εκπτώσεως.

 

11. Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειές της με οποιονδήποτε τρόπο ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης.

 

12. Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιλύονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου [Ν] 1406/1983.

 

13. Κάθε διαφορά από το παρόν, συμβατική ή αδικοπρακτική, επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο κατά το νόμο [Ν] 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής Διαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα Διαιτησίας, όπως Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce (ICC)), Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας Λονδίνου (London Court of International Arbitration), Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), κατ' αποκλεισμό της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.

 

Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο διαιτητές, οριζόμενους από τα μέρη και έναν επιδιαιτητή οριζόμενο από αυτούς.

 

Ως τόπος διεξαγωγής της Διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα διαδικασίας η ελληνική. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 162 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.