Νόμος 2214/94 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Συνοδευτικά στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους συνοδεύεται απαραιτήτως από προσαρτημένο προϋπολογισμό φορολογικών δαπανών, οι οποίες αφορούν σε ρυθμίσεις ισχύουσες κατά το χρόνο κατάθεσής του ή σε ρυθμίσεις που προβλέπεται να ισχύσουν κατά το οικείο οικονομικό έτος από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, απώλεια φορολογικών εσόδων.

 

Στον ανωτέρω προσαρτημένο προϋπολογισμό παραθέτονται κατά κατηγορία, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η δικαιολογητική τους βάση, η χρονική διάρκεια της ισχύος τους, οι εκτιμήσεις ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων προσώπων και το ύψος της προκαλούμενης απώλειας φορολογικών εσόδων και γενικότερα κάθε άλλο στοιχείο που υποβοηθεί την άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου.

 

2. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.