Νόμος 2214/94 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχουν εκδοθεί τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις, οι συνέπειες και απαγορεύσεις που καθορίζονται με το άρθρο αυτό, αίρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά την έκδοση της οποίας διερευνάται η ύπαρξη υπαιτιότητας, είτε από μέρους του φορολογούμενου είτε από μέρους της φορολογούσας αρχής.

 

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του φορολογούμενου διατηρούνται οι συνέπειες και απαγορεύσεις του άρθρου αυτού και σε περίπτωση υπαιτιότητας της φορολογικής αρχής ασκείται σε βάρος του φορολογικού οργάνου, στο οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, πειθαρχική δίωξη, επιφυλασσομένων των περί παραβάσεως καθήκοντος διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τα ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο χρέη, που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), καθώς και για τα ληξιπρόθεσμα προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων χρέη, εκτός των φόρων μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1867/1989 (ΦΕΚ 227/Α/1989) με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις.}

 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Η προθεσμία προς άσκηση έφεσης, καθώς και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την καταχώρηση καθαρογραμμένης της απόφασης στο οικείο βιβλίο της γραμματείας του Δικαστηρίου, η απόφαση διαβιβάζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του οφειλέτη προς εκτέλεση.}

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Η προσωπική κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσεται για συνολικές οφειλές πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές.}

 

6. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως, και οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα:

 

{3. Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης επιτρέπονται μόνο για την περίπτωση εξόφλησης της οφειλής ή συμψηφισμού αυτής και εκδικάζονται από τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

7. Αποφάσεις, που διατάσσουν προσωπική κράτηση για ποσό κατώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται.

 

8. Εκκρεμείς αιτήσεις προϊσταμένων Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων, για χρέη κάτω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, δεν εισάγονται προς συζήτηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.