Νόμος 2194/94 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κύρωση απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται και έχει εφεξής ισχύ νόμου η υπ' αριθμόν 1169/1994 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας τάξης Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων (ΦΕΚ 96/Β/1994), η οποία έχει ως εξής:

 

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ανά κατηγορία και περιοχή οι ώρες λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών, καταστημάτων και αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, των καταστημάτων εστιάσεως και των λοιπών συναφών καταστημάτων. Για την έκδοση των αποφάσεων αυτών απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν γραπτώς τη γνώμη τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών μετά την πάροδο της οποίας μπορεί να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.

 

3. Οι παραβάτες της απόφασης που κυρώνεται, καθώς και αυτών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.