Νόμος 2166/93 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών, καθώς και των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, που εισφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφαρμοζομένων ως προς τις κινητές αξίες αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να παράσχει στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εφάπαξ ή επανειλημμένα, παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 για την υποβολή αιτήσεως εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου και την πραγματοποίηση της απαιτούμενης διασποράς των μετοχών. Αν η προσήκουσα αίτηση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν υποβληθεί μέσα και σε αυτήν την προθεσμία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου τίθεται σε εκκαθάριση.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα διαθέσιμα των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου τοποθετούνται αποκλειστικά:

 

α. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια και παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

β. Σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.

 

γ. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε άλλη αγορά κράτους μη μέλους των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του ως άνω εδαφίου β'. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές αυτού του εδαφίου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

δ. Σε τίτλους μεριδίων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, σε τίτλους μεριδίων κοινοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας της ΕΟΚ 1985/611/ΕΕ (L375/31-12-1905) και σε τίτλους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κράτους, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πιο πάνω Οδηγίας.

 

ε. Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους:

 

α.α. Η έκδοση τους περιλαμβάνει υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο σε χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α, β' και γι' αυτής της παραγράφου.

β.β. Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 8Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να συνάπτει με τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως σύμβαση για τη συμμετοχή της στη δημόσια εγγραφή, υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως α)α' της περιπτώσεως ε' αυτής της παραγράφου.

 

στ. Σε άλλες κινητές αξίες, μέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεως χαρτοφυλακίου, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

 

ζ. Σε κινητά και ακίνητα πράγματα που εξυπηρετούν τις άμεσες λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της

 

η. Σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως

εξής:

 

{2. Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών στο τέλος κάθε χρήσης γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης του συνολικού χαρτοφυλακίου των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής του, όπου τρέχουσα τιμή θεωρείται: (α) για τις εισηγμένες κινητές αξίες ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης και (β) για τις μη εισηγμένες κινητές αξίες η τιμή που προκύπτει σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τη ζημία που τυχόν προκύπτει από την παραπάνω αποτίμηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2020/1992.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών και ακινήτων πραγμάτων της περίπτωσης ζ, οσάκις αυτή απαιτείται, καθορίζεται από τον οριζόμενο με τον κανονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 80 αυτού του νόμου, τρόπο.}

 

6. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1969/1991 ως εξής:

 

{5. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών που διαθέτει, καθώς και στην κάλυψη συναλλαγματικών κινδύνων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει κανόνες για την κατάρτιση των παραπάνω συμβάσεων και πράξεων.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στο χρόνο πραγματοποίησης των τοποθετήσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πάνω από δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου μπορεί να τοποθετεί μέχρι το τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) των ίδιων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους - μέλους ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και όταν οι κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων.

 

Το σύνολο των τοποθετήσεων στις κινητές αξίες του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%), των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εφόσον η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κατέχει κινητές αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1969/1991 καταργείται και η παράγραφος 4 αυτού του άρθρου αριθμείται σε 3.

 

10. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται ο δανεισμός των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%), των ίδιων κεφαλαίων τους για πραγματοποίηση τοποθετήσεων σε κινητές αξίες και για την απόκτηση ακινήτων.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κράτηση αυτή παύει υποχρεωτικώς μετά την κάλυψη του εκατό τοις εκατό (100%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1969/1991 αλλάζει αρίθμηση σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Εφόσον στο τέλος μιας διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία από την αποτίμηση των κινητών αξιών, για την κάλυψή της επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεως μέχρι και του συνόλου της ζημιάς.}

 

13. Στο άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1969/1991 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που λαμβάνονται σε εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.}

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, επί του αρχικού κεφαλαίου τους και επί των αυξήσεων αυτού, καθώς και επί του συνολικού εισοδήματός τους διανεμομένου ή μη με εξαίρεση το φόρο συγκροτήσεως κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

Κατά την είσπραξη τόκων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 και το άρθρο 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955. Με την παρακράτηση αυτήν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό.}

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά την είσπραξη τόκων επί ονόματι και με λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 και το άρθρο 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955. Με την παρακράτηση αυτήν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό. Τα λοιπά εισοδήματα που κτώνται οι μεριδιούχοι από το αμοιβαίο κεφάλαιο απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

 

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα κέρδη, που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.}

 

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται με προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκληση της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς.}

 

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι Ανώνυμων Εταιρειών Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και αντιπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειρίσεως, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφοι 5-6, 20 παράγραφος 2, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43 και 46 αυτού του νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, τις διατάξεις του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τιμωρούνται, κατόπιν εγκλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με φυλάκιση και με χρηματική ποινή ύψους μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές.}

 

19. Στο άρθρο 47 του νόμου [Ν] 1969/1991 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.}

 

20. Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και διάθεσης μετοχών επιχειρήσεων, των οποίων το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) δισεκατομμύρια δραχμές, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή και που εμπεριέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, επιτρέπεται με απόφαση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο τμήμα Ι, περιπτώσεις 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται:

 

α. ότι υπάρχει επαρκής αγορά για τις διατιθέμενες μετοχές,

β. ότι θα επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών,

γ. ότι θα παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες, ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρία και για τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2374/1996 (ΦΕΚ 32/Α/1996).

 

21. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την έγκριση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εισαγωγή των υφιστάμενων ή των κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου εκδιδόμενων μετοχών των ως άνω επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο επιτρέπεται να πραγματοποιείται και απευθείας από τους φορείς του Δημοσίου, χωρίς διορισμό αναδόχου για το σύνολο ή για μέρος των μετοχών. Στην περίπτωση αυτήν επιτρέπεται να ορισθεί ότι οι φορείς του Δημοσίου οι οποίοι είναι μέτοχοι πριν την εισαγωγή των ως άνω μετοχών στο Χρηματιστήριο, ενεργούν ως ανάδοχοι και έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναδόχου.

 

22. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 20 και 21 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και πώλησης υφιστάμενων ή κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου, εκδιδόμενων μετοχών, αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων μετά από εξέταση των οικονομικών στοιχείων κάθε μιας από αυτές, που αναλύονται στην οικεία απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

23. Ειδικώς για την πώληση και μεταβίβαση του ενεργητικού της Επιχείρησης Ναυτική Σιδηροβιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία αντί της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομικών η διαπραγμάτευση των όρων της πωλήσεως αυτής με οποιονδήποτε αγοραστή με στόχο την επαναλειτουργία της επιχείρησης με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θέσεων εργασίας. Μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης και σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) τους συμφωνηθέντες όρους, μετά δε την έγκριση των όρων της πωλήσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης σύμφωνα με τους ανωτέρω εγκεκριμένους όρους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράφει η σύμβαση μεταβίβασης της ανωτέρω επιχείρησης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990.

 

24. Στο άρθρο 6 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993) Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. Το δικαίωμα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων με ταυτόχρονη επιδότηση επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων (ΟΣΑΕ) παρέχεται σε όλες τις τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που στον κύκλο των εργασιών τους περιλαμβάνεται και η στεγαστική πίστη. Το συνολικό ύψος των στεγαστικών αυτών δανείων διπλής επιδότησης επιτοκίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.}

 

25. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι οποίοι κατά νόμο ασκούν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων, να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους και είτε έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φερεγγυότητα και την εν γένει κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων αυτών είτε είναι δυνατόν να επηρεάσει την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της καταλληλότητας των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

 

Οι έννοιες πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα και ειδική συμμετοχή προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2076/1992.

 

26. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 56 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και 66 του νόμου [Ν] 1969/1991, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών που ζητούν την εισαγωγή των ονομαστικών μετοχών τους στο Χρηματιστήριο, καθώς και εισηγμένων εταιρειών που ζητούν την αντικατάσταση των ονομαστικών τους μετοχών.}

 

27. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του νόμου 1892/1990 και εν συνεχεία με το άρθρο 3 του νόμου 1960/1991, προστίθενται τα εξής:

 

{Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση εισαγωγής ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο.}

 

28. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995).

 

29. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα από τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα δάνεια με πόρους από συνολικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απαλλάσσονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής της εισφοράς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 128/1975, όπως ισχύει σήμερα.

 

30. Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1066/1980, όπως ισχύει μετά τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1539/1985, καταργείται από 01-01-1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.