Νόμος 2145/93 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε έργο, προμήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση, κ.λ.π. και γενικά για κάθε πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται, είτε ολικά είτε μερικά, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργεί έλεγχο με τη διαδικασία του άρθρου 85 του νόμου 1892/1990, οποιοσδήποτε και αν είναι ο δικαιούχος ή ο διαχειριστής των κονδυλίων. Για τα ειδικά τεχνικά ζητήματα, που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται αντίστοιχης ειδικότητας ή εμπειρίας υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών ή φορέων του δημοσίου τομέα, που προτείνονται από τα αρμόδια όργανα κατόπιν αιτήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.