Νόμος 2116/93 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στο νομό, πλην του Νομού Αττικής, και έχει άνω των διακοσίων (200) υπαλλήλων, τακτικών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διατηρεί το τυχόν υφιστάμενο ειδικά υπηρεσιακό συμβούλιο ή μπορεί να συνιστά κατά τις κείμενες διατάξεις, ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εδρεύουν στο νομό συνιστάται ένα κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, που συγκροτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν υφιστάμενα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καταργούνται. Καταργούνται επίσης τυχόν υφιστάμενα ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που δεν έχουν την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η εκπροσώπηση των υπαλλήλων στο κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, για τη διετία 1993 - 1994, γίνεται κατά περίπτωση συζητούμενων θεμάτων από τους ήδη εκλεγμένους εκπροσώπους ή τους εκπροσώπους, που θα εκλεγούν για κάθε υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ειδικό ή κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 01-01-1993.

 

Κατ' εξαίρεση, για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εδρεύουν στο νομό Θεσσαλονίκης μπορεί να συνιστώνται περισσότερα του ενός κοινά υπηρεσιακά συμβούλια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994).

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992) έχουν εφαρμογή από 1-1-1993. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου [Ν] 2085/1992 μέχρι και την 31-12-1992 τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν με τη συγκρότηση, που είχαν κατά την 20-10-1992.

 

3. Για την εφαρμογή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 167/1992 Αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως τις 31-12-1993 (ΦΕΚ 201/Α/1992), η προθεσμία 31-12-1992, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992), παρατείνεται έως και την 31-12-1993. Η διάταξη αυτή ισχύει από 31-12-1992.

 

4. Επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι διορίσθηκαν το αργότερο μέχρι 31-12-1991 ή η μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως τούτο οριοθετείτο προ της ισχύος του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από τις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλο, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί προβληματικές περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προβληματικών περιοχών του νόμου [Ν] 2085/1992 (άρθρο 9), ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.

 

Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση των ανωτέρω υπηρεσιών με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του υπουργού στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του οποίου υπάγεται η υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται.

 

Για τις ανωτέρω με αίτηση των υπαλλήλων μετατάξεις δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

Η μεταφορά γίνεται με την ίδια διαδικασία σε συνιστώμενη με την πράξη της μεταφοράς θέση με ταυτόχρονη κατάργηση κενής θέσης, είτε κλάδου αντίστοιχης ειδικότητας, είτε άλλου κλάδου, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μεταφορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

5. Ο καθορισμός, ονομαστικός και αριθμητικός, του πλεονάζοντος προσωπικού, που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2085/1992, γίνεται κατά νομό.

 

6. Η τελευταία περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2085/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου για υπηρετούντες υπαλλήλους:

 

α) κατόχους βασικού τίτλου σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών ή περισσότερων βασικών τίτλων σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή βασικού τίτλου σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνολικής διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών, προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας δύο ετών,

β) κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών, εφόσον απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο που ανήκουν ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος, προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας τεσσάρων ετών,

γ) κατόχους διδακτορικού διπλώματος

 

εφόσον απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο που ανήκουν προστίθεται στο βαθμό που κατέχουν πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας έξι ετών.

 

Ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας χρησιμοποιείται για προαγωγή στους επόμενους βαθμούς μέχρι εξαντλήσεώς του. Από τον κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενο πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας αφαιρείται ο χρόνος εξέλιξης τον οποίον οι υπάλληλοι έχουν ήδη ωφεληθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986) ή συνέπεια διορισμού τους σε ανώτερο εισαγωγικό βαθμό όπου αυτός προβλεπόταν ειδικώς για τους κατόχους των ανωτέρω τίτλων σπουδών.}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2085/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για τις ημέρες κανονικής άδειας του έτους 1992, που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα χορηγήσεώς τους το αργότερο μέχρι 31-03-1993.}

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) εφαρμόζονται και για το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.