Νόμος 2093/92 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης, των απαλλαγών του παρόντος άρθρου απολαμβάνουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις σύνταξης επιστημονικών μελετών, εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού, που ισχύουν για τις ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εργασίες εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και ανεξάρτητα αν οι ανωτέρω μελέτες εκπονούνται ολικό ή μερικά από τα γραφεία τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.}

 

2. Το οριζόμενο υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991) ποσοστό φόρου τροποποιείται σε δεκαπέντε στα εκατό (15%).

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν τα ποσά των τόκων, που λογίζονται από την 01-09-1992 και μετά, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από:

 

α) προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31-08-1992 και για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από την ημερομηνία αυτή,

 

β) ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια υποκείμενα σε φόρο, που έχουν εκδοθεί ή συναφθεί μέχρι και την 31-08-1992.

 

3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακινήτων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για ζημίες, που υφίστανται ή υπέστησαν εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικών πράξεων. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή βλάφτηκε ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται.

 

Ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής αποφαίνεται ο αστυνομικός διευθυντής της περιφέρειας, όπου συντελέστηκε η τρομοκρατική πράξη ή ο προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1977/1991 διατηρούνται για τις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν θα υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου περί τρομοκρατικών πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού. Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της νομαρχίας, που συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, που προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από της ημερομηνίας είσπραξής της.

 

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του παρόντος από το Δημόσιο για τις υλικές ζημίες από τρομοκρατικές πράξεις δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη κράτηση.

 

Τα δάνεια και οι πιστώσεις, που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 2049295/0025/23-08-1991 (ΦΕΚ 725/Β/1991), 2066844/0025/24-10-1991 (ΦΕΚ 890/Β/1991), 2003850/0025/21-01-1992 (ΦΕΚ 59/Β/1992) και 2029275/0025/02-04-1992 (ΦΕΚ 252/Β/1992) κοινές αποφάσεις Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς σε όσους υπέστησαν υλικές ζημιές από τις πράξεις αυτές, καθώς και οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές, περιλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από την προβλεπόμενη ρύθμιση παλαιών δανείων, απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος κατά περίπτωση και ως προς τους τόκους και τα άλλα έσοδα των τραπεζών και των πιστωτικών οργανισμών, και για χρονικό διάστημα όσος ο χρόνος εξοφλήσεως των δανείων και από της ημερομηνίας χορηγήσεως των δανείων ή από της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Προϋπόθεση των απαλλαγών αυτών είναι ότι τα χρηματικά ποσά των εν λόγω δανείων και πιστώσεων χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.