Νόμος 1914/90 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ έργων αυτοχρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς φορείς και ρύθμιση συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για έργα κατασκευής χώρων στάθμευσης εκτελούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα εξ ολοκλήρου από ιδιωτικούς φορείς, σε εκτέλεση συμβάσεων με το Δημόσιο, έναντι ολικής ή μερικής παραχώρησης, για ορισμένο χρόνο, της εκμετάλλευσης αυτών στους παραπάνω φορείς, παρέχεται δικαίωμα αναστολής καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των εισροών τους, που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των έργων αυτών και μέχρι του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου όπως ορίζεται στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Στην αναστολή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας επί των δαπανών, που πραγματοποιούνται για την οργάνωση ή τον πάγιο εξοπλισμό γραφείου των φορέων αυτών.

 

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες, για τα οποία χορηγήθηκε αναστολή καταβολής του φόρου, δεν διατέθηκαν για το σκοπό για τον οποίο αρχικά προορίζονταν, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον νόμο [Ν] 1642/1986 άλλες συνέπειες, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα ειδικό πρόστιμο, που ανέρχεται στο πενταπλάσιο του φόρου για τον οποίο χορηγήθηκε η αναστολή καταβολής.

 

3. Η διαδικασία, η οριστικοποίηση της αναστολής, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, ορίζονται, κατά περίπτωση, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπουργών.

 

4. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-1991.

 

5. Στο άρθρο 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Η απόσβεση του κόστους κατασκευής εκτελεσθέντων έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διενεργείται ισόποσα εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο αποπεράτωσης των έργων. Σε περίπτωση που η ανάδοχος επιχείρηση επιθυμεί την απόσβεση σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας, υποχρεούται όπως, εντός μηνός από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας αποπερατώθηκε το έργο, να υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία αυτής δημόσια οικονομική υπηρεσία, με την οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιθυμεί, την ισόποση κάθε χρόνο απόσβεση του κόστους του έργου.}

 

6. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ως αντάλλαγμα μεταβιβάσεις στον ανάδοχο διηρημένων ιδιοκτησιών του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.