Νόμος 1900/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρύθμιση δικονομικών θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών εκλογών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου [Ν] 1847/1989 καταργούνται.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 48 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, καταργούνται. Όπου στο ίδιο διάταγμα αναφέρεται η διοικητική επιτροπή νοείται στο εξής το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου αν πρόκειται για δήμο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο, αν πρόκειται για δήμο και το ειρηνοδικείο αν πρόκειται για κοινότητα, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση του συνδυασμού που έχουν δηλωθεί έγκυρα.

 

Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου και ο ειρηνοδίκης κοινοποιούν αμέσως στο νομάρχη τις σχετικές αποφάσεις.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του άρθρου 67 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 265/1989, εφαρμόζονται αναλόγως και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του παρόντα κώδικα.}

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 67 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

2. Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε κοινότητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στους δήμους και στις κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για δήμο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου ή της κοινότητας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και βγάζει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου.}

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο νομάρχη.}

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.}

 

14. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 70 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.}

 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωσή του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.}

 

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 71 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η δήλωση για το νέο υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη, τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αργότερο. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορίας.}

 

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 72 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ευθύς μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ένα άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών αν πρόκειται για δύο ή στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα.}

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο ειρηνοδίκης, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου επί πέντε ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτήν πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Στο διάστημα αυτό οι εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής και να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της.}

 

19. Στο άρθρο 72 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι εφορευτικές επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το αποτέλεσμα της εκλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 69 γνωστοποιούν με διακήρυξή τους, που δημοσιεύεται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και στα δημοσιώτερα μέρη του δήμου ή της κοινότητας, ότι τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της και με τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 69, η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με διακήρυξη, που εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης που τοιχοκολλείται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και στα δημοσιώτερα μέρη καθώς και στο κατάστημα του δικαστηρίου.}

 

20. Το άρθρο 73 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 73: Επικύρωση της εκλογής.

 

1. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυμελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο επικυρώνει με απόφαση του το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, που εκλέγονται. Οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει, και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

 

2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εκθέτει την απόφαση στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφό της στο νομάρχη.}

 

21. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989, προστίθεται άρθρο 73Α ως εξής:

 

{Άρθρο 73Α: Κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων.

 

1. Η κατάθεση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής γίνεται στο γραμματέα του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, ο οποίος δίνει σχετική απόδειξη. Ο γραμματέας χωρίς αναβολή διαβιβάζει την ένσταση μαζί με όλα τα σχετικά με την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία και το, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 72, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, πρακτικό, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

 

2. Οι ενστάσεις μπορούν να αναφέρονται είτε σε παραβάσεις των διατάξεων νόμου, και γενικά σε πλημμέλειες της εκλογής, είτε σε έλλειψη προσόντων, ή σε κωλύματα εκλογιμότητας των προσώπων που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας ή τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι. Στην περίπτωση του άρθρου 70 οι ενστάσεις μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρη την εκλογή είτε την πρώτη ή την επαναληπτική ψηφοφορία.}

 

22. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989, προστίθεται άρθρο 73Β ως εξής:

 

{Άρθρο 73Β: Εκδίκαση των ενστάσεων

 

1. Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών, εκδικάζονται από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, αν πρόκειται για δήμους, και από το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο αν πρόκειται για κοινότητες.

 

2. Η ημέρα και η ώρα της συζητήσεως των ενστάσεων ορίζονται σε έκθεμα, που συντάσσει ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου και τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από τη λήξη του πενθημέρου που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 72. Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρεις αλλά όχι περισσότερες από πέντε ημέρες, από την ημέρα που τοιχοκολλήθηκε το έκθεμα.}

 

23. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989 προστίθεται άρθρο 73Γ ως εξής:

 

{Άρθρο 73Γ: Διαδικασία για την εκδίκαση

 

1. Για την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και οι διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών του νόμου [Ν] 345/1976 περί κυρώσεως του Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Όπου με τις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1406/1983. Ως προς τον εισηγητή δικαστή και τις αρμοδιότητές του εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1978. Οι προθεσμίες των άρθρων 28 και 30 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 345/1976 είναι τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 72.

 

2. Η οριστική απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται υποχρεωτικά οκτώ ημέρες το αργότερο μετά τη συζήτηση. Αν όμως το δικαστήριο θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση μαρτύρων, μπορεί με ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για δέκα ημέρες την προθεσμία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως του.}

 

24. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989 προστίθεται άρθρο 73Δ, ως εξής:

 

{Άρθρο 73Δ: Απόφαση για ενστάσεις

 

1. Το δικαστήριο αποφασίζει ότι η εκλογή είναι άκυρη, αν διαπιστώσει ότι:

 

α) Τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κάποιο κώλυμα εκλογιμότητας,

 

β) υπάρχει παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής. Στη δεύτερη περίπτωση, το δικαστήριο ακυρώνει την εκλογή, μόνον εφ' όσον δημιουργούνται αμφιβολίες για το ότι το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν διαφορετικό, αν δεν συνέβαιναν οι παραβάσεις και οι πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν. Το δικαστήριο, στην περίπτωση αυτήν, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την επαναληπτική, είτε για όλα είτε για ορισμένα εκλογικά τμήματα.

 

2. Αν το δικαστήριο κηρύξει άκυρη την εκλογή τακτικών δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων, επειδή δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει ως εκλεγόμενος τους επόμενους, κατά την σειρά των ψήφων προτιμήσεως που έχουν λάβει.

 

3. Αν βεβαιωθεί λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που εκλέγονται, σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση.

 

4. Αν απορριφθούν οι ενστάσεις καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 τούτου του άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και εφαρμόζει το άρθρο 73.}

 

25. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989 προστίθεται άρθρο 73Ε ως εξής:

 

{Άρθρο 73Ε: Έφεση - διόρθωση αποφάσεων.

 

1. Κάθε εκλογέας δημότης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και κατά της αποφάσεως του πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου στο τριμελές διοικητικό εφετείο, μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την παρέλευση του τριημέρου που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 73, σύμφωνα με όσα ορίζει η επόμενη παράγραφος.

 

2. Η έφεση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του κατά την παράγραφο 1 αρμόδιου δικαστηρίου, που έχει εκδώσει την απόφαση, και αυτός τη διαβιβάζει χωρίς αναβολή, μαζί με ολόκληρη τη δικογραφία, στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

3. Για την εκδίκαση της εφέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 73Β παράγραφος 2, 73Γ και 73Δ.

 

4. Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστάσεις ή τις εφέσεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα ή αυτεπαγγέλτως, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και να ερμηνευθούν ασάφειες ή αοριστίες, ή για να διορθωθούν προφανή λάθη, που έγιναν κατά την αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορισμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί.

 

5. Το δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις ή εφέσεις χωρίς καθυστέρηση στο νομάρχη.}

 

26. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989 προστίθεται άρθρο 73ΣΤ ως εξής:

 

{Άρθρο 73ΣΤ: Κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα.

 

1. Το δικαστήριο που προβλέπει το άρθρο 73Β παράγραφος 1 αποφασίζει και μετά την επικύρωση της εκλογής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκλογέα του δήμου ή της κοινότητας αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή Κώλυμα εκλογιμότητας προσώπου που έχει εκλεγεί δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση του κύρους της εκλογής. Αν διαπιστωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυμα εκλογιμότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως, και εκδίδεται σχετική πράξη του νομάρχη.

 

2. Η έκθεση της αποφάσεως του δικαστηρίου και η έφεση γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παράγραφος 2 και 73Ε.}

 

27. Στο προεδρικό διάταγμα 323/1989 προστίθεται άρθρο 73Ζ ως εξής:

 

{Άρθρο 73Ζ: Αναίρεση

 

1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 73Ε, χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παρέλευση του τριημέρου που ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

 

2. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 73Β παράγραφος 2, 73Γ εκτός από το εδάφιο τρίτο της παραγράφου 1, 73Δ και 73Ε παράγραφοι 3, 4 και 5.

 

3. Σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει την υπόθεση στην ουσία ακόμα και αν χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό και εφαρμόζει την παράγραφο 4 του άρθρου 73Δ.}

 

28. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73Δ παράγραφος 1)α και 76, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών ή σε κάθε άλλη περίπτωση δεκαπέντε ημέρες το αργότερο μετά την κένωση της θέσεως, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.}

 

29. Η παράγραφος 5 του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73Δ παράγραφος 1)α και 76 από την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έως την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο κοινοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.}

 

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 73Δ παράγραφοι 1)α και 7, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και, σε κάθε άλλη περίπτωση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς δήμαρχο.}

 

31. Στο άρθρο 121 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 και μεταξύ των φάσεων στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 73), και στην επανάληψη της εκλογής (άρθρο 74), προστίθενται τα εξής:

 

{στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 73Α), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 73Β), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 73Γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 73Δ), στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 73Ε), στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 73ΣΤ), στην αναίρεση (άρθρο 73Ζ).}

 

32. Στο άρθρο 129 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 και μεταξύ των φράσεων στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 73), και στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης (άρθρο 74), προστίθενται τα εξής:

 

{στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 73Α), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 73Β), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 73Γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 73Δ) στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 73Ε), στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 73ΣΤ), στην αναίρεση (άρθρο 73Ζ).}

 

33. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 150 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 και μεταξύ των φράσεων στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 73), και στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως (άρθρο 74) προστίθενται τα εξής:

 

{στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 73Α), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 73Β), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 73Γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 73Δ) στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 73Ε), στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 73ΣΤ), στην αναίρεση (άρθρο 73Ζ).}

 

34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 182 του προεδρικού διατάγματος 323/1989989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.