Νόμος 1882/90 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Οργανωτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μηχανοργάνωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, των τελωνείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηλαδή, η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών μηχανογράφησης όλων στων σχετικών στοιχείων και διαδικασιών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ως προς την προμήθεια των αναγκαίων μηχανημάτων, τις αναγκαίες πιστώσεις του προγραμματισμού και την ανάθεση μελετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

2. Σε κάθε δημόσια οικονομική υπηρεσία με μηχανογραφικό εξοπλισμό, συνιστάται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθμός θέσεως της απαιτούμενης ειδικότητας φοροτεχνικού κλάδου ανάλογα με το μέγεθος των μηχανογραφικών εφαρμογών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

Επίσης, στο Υπουργείο Οικονομικών δύναται να συσταθεί αριθμός θέσεων, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την πρόσληψη προσωπικού με υψηλή κατάρτιση στους τομείς της ανάλυσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

3. Για τη στελέχωση των κτηματικών υπηρεσιών που συστήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988), καθώς και των κεντρικών και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο τη διοίκηση και προστασία των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί εθνικών κληροδοτημάτων, στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και απαλλοτριώσεων, συστήνονται 500 θέσεις ειδικότητας κτηματικών υπαλλήλων των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φοροτεχνικών. Η κατά κατηγορία και κατά υπηρεσία κατανομή των ανωτέρω θέσεων, ενεργείται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η κατάταξη των υπαλλήλων στην ανωτέρω ειδικότητα ενεργείται με την πράξη διορισμού ή μετάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Προκειμένου για τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους, η κατάταξη στην ειδικότητα των κτηματικών υπαλλήλων ενεργείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και αίτηση του υπαλλήλου.

 

4. Στην έδρα κάθε νομαρχίας, πλην των νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, συστήνεται υποκατάστημα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στις έδρες των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, και των τοπικών γραφείων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, εφ' όσον στις υπηρεσίες αυτές λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γραφεία Παρακαταθηκών, συστήνονται τμήματα ή γραφεία Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της οικείας νομαρχίας. Από την έναρξη λειτουργίας κάθε υποκαταστήματος, τμήματος ή γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1989), περιέρχονται σε αυτά και προϊστάμενοί τους καθίστανται υπόλογοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τα προηγούμενα εδάφια υποκαταστημάτων, τμημάτων και γραφείων αυτού καθορίζεται με τον Οργανισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Από 01-01-1991 υπόλογοι για τις πληρωμές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθίστανται υπάλληλοι των κλάδων ελεγκτών εσόδων - εξόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται με αποφάσεις του οικείου νομάρχη, εφ' όσον δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι την ημερομηνία αυτήν οι υπηρεσίες που προβλέπονται με το παρόν. Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στη διάταξη του εδαφίου αυτού καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.