Νόμος 1682/87 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να εξαιρούνται, κατά παρέκκλιση διατάξεων νόμου, ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, ή ορισμένες υπηρεσίες ή κατηγορίες υπηρεσιών τους από την εφαρμογή ρητά καθοριζόμενων στην απόφαση νόμιμων περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί, για τους οποίους παρέχεται η εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να έχουν θεσπισθεί κατά την έκδοση της απόφασης γενικά για ολόκληρο το δημόσιο τομέα και να αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία των νομικών προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν και ιδίως στις διαδικασίες λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη στελέχωση των οργάνων τους, και στη διαδικασία πρόσληψης και στις αμοιβές προσωπικού. Με την ίδια απόφαση μπορεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται με νέο ο περιορισμός, από την εφαρμογή του οποίου ορίζεται η εξαίρεση.

 

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να εγκρίνονται κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας των κατά την προηγούμενη παράγραφο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάθεσης έργων κάθε μορφής, πωλήσεων και προμηθειών (και πρόσληψης προσωπικού).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.