Νόμος 1647/86 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταφορά υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων υπάγονται οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με το κάθε κατηγορίας προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

α) Η διεύθυνση Κτηματολογίου,

β) Η διεύθυνση Χαρτογραφήσεων,

γ) Η διεύθυνση Γεωδαισίας,

δ) Η διεύθυνση Φωτογραμμετρίας,

ε) Η διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων

στ) Το Γραφείο Κτηματολογίου του Διαμερίσματος Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής.

ζ) Τα Γραφεία Κτηματογράφησης (άρθρο 4 του νόμου 1512/1985, (ΦΕΚ 4/Α/1985)).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να μεταφέρονται στην πιο πάνω υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητές τους έχουν άμεση σχέση με την αποστολή της υπηρεσίας αυτής. Με τη μεταφορά των υπηρεσιών μεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, η μεταφορά τους γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από αίτησή τους.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στην Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων από άλλα υπουργεία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, υπηρεσίες και θέσεις με το προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτές ή κενές οργανικές θέσεις με τον εξοπλισμό τους.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί:

 

α) Να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι και θέσεις. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαμόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές οργανικές θέσεις του ίδιου βαθμού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι που τις κατέχουν.

 

β) Να εγκρίνεται ο οργανισμός της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παράγραφος 5, του νόμου 1558/1985. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται με όμοιο διάταγμα.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που μεταφέρονται.

 

6. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται με το άρθρο αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.