Νόμος 1418/84 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Μεταβατικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 4-9, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 5 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα καταρτισθούν ύστερα από δημοπρασίες που θα γίνουν ή κατόπιν προσφορών που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία που θα ορισθεί με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 18 παράγραφος 2, τα οποία θα εκδοθούν μέσα σε 18 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι' αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 και του άρθρου 10 εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καταρτίζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την 31-12-1984. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι την αποπεράτωση και εκκαθάρισή τους. Κατ' εξαίρεση και για τις συμβάσεις αυτές η διαπίστωση των βασικών τιμών θα γίνεται στην αρχή της αναθεωρητικής περιόδου που ισχύει γι' αυτές και με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων θα ρυθμισθεί το θέμα προσαρμογής της πρώτης αναθεωρητικής περιόδου κατά την οποία θα εφαρμοσθεί ο προσδιορισμός αυτός των βασικών τιμών. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για τη διαπίστωση των βασικών τιμών εξακολουθεί να λειτουργεί για το σκοπό αυτόν η επιτροπή του άρθρου 6 του νόμου 889/1979 (ΦΕΚ 77/Α/1979) που διατηρήθηκε με την [Α] ΕΔ2Α/01/35/Φ.2.5/26-04-1982 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/Β/1982). Οι βασικές τιμές που θα διαπιστώνονται από τα όργανα και με τις διαδικασίες των προεδρικών διαταγμάτων του νόμου αυτού θα εφαρμόζονται και για τις προγενέστερες συμβάσεις. Για το σκοπό αυτόν τα παραπάνω όργανα θα διαπιστώνουν τις τιμές και στις αρχές των ημερολογιακών τριμήνων που δεν συμπίπτουν με τις αρχές ημερολογιακού εξαμήνου για μια τριετία μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Μετά την τριετία ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ο τρόπος που θα συνάγονται οι βασικές τιμές του ενδιάμεσου τριμήνου με βάση τις τιμές των αρχών των δύο εξαμήνων.

 

3. Από την ισχύ του νόμου αυτού στις δημοπρασίες κατασκευής δημόσιων έργων γίνονται δεκτές εκτός από εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου και κάτοχοι παλαιών πτυχίων εργολήπτη δημόσιων έργων που κατατάσσονται στις βαθμίδες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά την ειδική διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 16.

 

4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 19 για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στα έργα των φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει το από [ΒΔ] 30-06-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 146/Α/1954).

 

5. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 19 και πάντως όχι πέραν της διετίας από την ισχύ του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν:

 

α) Τα προεδρικά διατάγματα για τα αποφαινόμενα όργανα επί έργων αρμοδιότητας άλλων αρχών εκτός του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή άλλων φορέων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 (ΦΕΚ 198/Α/1972) και

 

β) οι ειδικές διατάξεις για τα έργα φορέων που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου αυτού ή βάσει άλλων ειδικών διατάξεων.

 

6. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων για αναστολή χορήγησης, προαγωγής και επέκτασης εργολαβικών πτυχίων:

 

{ΕΔ2Α/01/107/ΦΝ294/1983

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα ρυθμίζεται σε νέες βάσεις το όλο θέμα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και των προϋποθέσεων για την ανάληψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, Αποφασίζουμε:

 

1. Αναστέλλουμε από σήμερα τη χορήγηση νέων πτυχίων εργολάβου δημόσιων έργων καθώς και την προαγωγή και επέκταση των πτυχίων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Η αναστολή ισχύει και για τις αιτήσεις αναθεώρησης (ενστάσεις).

 

2. Διαδικασίες επί σχετικών αιτήσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί συνεχίζονται για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25-11-1983.

 

3. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο.

 

Αθήνα, 25-11-1983

 

Ο Υπουργός

 

Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.