Νόμος 1262/82 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε όσες περιοχές της Χώρας εμφανίζεται αυξημένη στους Κλάδους οικοδόμων και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και νέων ανειδίκευτων εργατών δύναται με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, που εκδίδεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να εγκρίνεται η διάθεση κεφαλαίων του Οργανισμού τούτου, από τα αποθεματικά του κλάδου ανεργίας-στρατεύσεως για την εκτέλεση κοινωφελών έργων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ή και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας προς απασχόληση ανέργων των παραπάνω κλάδων.

 

2. Τα κεφάλαια που συνολικά θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται με μορφή εντόκου δανείου με το καταβαλλόμενο εκάστοτε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τις καταθέσεις του ποσοστό ετήσιου επιτοκίου από την Τράπεζα της Ελλάδος ή συνεισφοράς, ανάλογα με την έκταση της ανεργίας στην περιοχή του κάθε φορέα, διαπιστούμενη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχολήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το είδος του προς εκτέλεση έργου και τη δυνατότητα της απασχολήσεως ανέργων που αυτό παρέχει.

 

3. Τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στους φορείς ποσά θα διατεθούν για την πληρωμή ημερομισθίων ή τη συμπλήρωση του ποσού αυτών, ανάλογου αριθμού ανέργων, επιδοτουμένων ή μη που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των έργων και θα προσλαμβάνονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχολήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι αντίστοιχες δαπάνες εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως και οι λοιπές δαπάνες των έργων βαρύνουν τους φορείς.

 

4. Οι φορείς (ΟΤΑ ή ΕΥΔΑΠ) και Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας υποβάλλουν πλήρη μελέτη των προς εκτέλεση έργων στις αρμόδιες Νομαρχίες, οι οποίες παραπέμπουν τις κατ' αρχήν εγκρινόμενες μελέτες μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων μεταξύ του Οργανισμού και του φορέα του έργου.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, που εκδίδεται με γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται τα ποσά και ο τρόπος διαθέσεως των χορηγούμενων από τον Οργανισμό σε κάθε φορέα κεφαλαίων (συνεισφορά ή δάνειο), ο χρόνος ενάρξεως, περατώσεως, η απόφαση, τμηματική ή συνολική λογαριασμού από τον φορέα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση των διατάξεων της παρούσας λεπτομέρεια.

 

6. Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 18 ισχύει και για τα ποσά συνεισφορών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, μετά από πρόταση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε άλλες ειδικότητες ανέργων, για την απασχόλησή τους στην εκτέλεση έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για τη στελέχωση των επιχειρήσεων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.