Νόμος 1158/81 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Οργάνωση - Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκάστη Σχολή δέον να έχει αριθμόν σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

 

2. Ο αριθμός των σπουδαστών εκάστης τάξεως ορίζεται εις 30, κατ' ανώτατον όριον.

 

3. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά σύμφωνον γνώμη της εν άρθρο 25 του παρόντος νόμου Επιτροπής, εγκρίνεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας εκάστης κατηγορίας Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, δια του οποίου ρυθμίζονται θέματα αφορώντα εις:

 

α) Την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους.

 

β) Τα διδασκόμενα μαθήματα και τις πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις.

 

γ) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των μαθημάτων.

 

δ) Την διδακτέα ύλην.

 

ε) Τις εγγραφές, μετεγγραφές των σπουδαστών, την φοίτηση, τις απουσίες, τις πάσης φύσεως εξετάσεις και τον χρόνον διενέργειας αυτών.

 

στ) Τον τύπον των τίτλων και των εκδιδομένων πιστοποιητικών σπουδών.

 

ζ) Την βαθμολογία και τον χαρακτηρισμό της επιδόσεως και διαγωγής των σπουδαστών.

 

η) Τις προϋποθέσεις παρακολουθήσεως των μαθημάτων υπό τυφλών σπουδαστών.

 

θ) Τις ημέρας αργίες, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των σπουδαστών, τα πειθαρχικά παραπτώματα αυτών.

 

ι) Τα τηρούμενα, παρ' εκάστη Σχολή, βιβλία αρχεία, ως και παν συναφές θέμα.

 

4. Εκάστη Σχολή καταρτίζει και ίδιον εσωτερικόν κανονισμόν, που διέπει τα της εσωτερικής αυτής λειτουργίας, όστις εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά γνώμη της εν άρθρο 25 Επιτροπής.

 

5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός αναφέρεται ιδίως εις Διοικητικά θέματα, ως και εις τις σχέσεις της Σχολής προς το προσωπικόν, την διαχείρισιν και τις οικονομικές επιβαρύνσεις των σπουδαστών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.