Νόμος 1048/80

Ν1048/1980: Περί κυρώσεως της από 22-12-1979 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκατάστασης ζημιών εκ των σεισμών 1979 στην περιοχή νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1048/1980: Περί κυρώσεως της από 22-12-1979 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκατάστασης ζημιών εκ των σεισμών 1979 στην περιοχή νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 101/Α/1980), 02-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται η από 22-12-1979 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1979 εις την περιοχήν νομού Θεσπρωτίας, δημοσιευθείσα στο (ΦΕΚ 288/Α/1979), έχουσα ως ακολούθως.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η αληθής έννοια του άρθρου 1 της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π., ως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νόμου 867/1979, είναι ότι εις την αποκατάστασιν των ζημιών περιλαμβάνεται και: α) η κατασκευή και η προσθήκη κτιρίων τα οποία κρίνονται απαραίτητα, ως και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως απαιτουμένων οικοδομικών εργασιών δια την αύξηση και βελτίωση της λειτουργικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτησιν του κοινωνικού συνόλου εις περιπτώσεις νέων σεισμών και β) η διάνοιξις νέων οδών, η βελτίωσις της βατότητας υφισταμένων, η διαμόρφωσις ανοικτών χώρων εις τις σεισμόπληκτες περιοχές δια την δημιουργίαν ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας και δυνατότητας συγκεντρώσεως κοινού εις τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτουμένων απαλλοτριώσεων. Δια την εκτέλεσή των ως άνω έργων δεν έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ανωτέρω Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, ως αυτές τροποποιήθηκαν δια του άρθρου έκτου του νόμου 867/1979.

 

Άρθρον τρίτο

 

Των διατάξεων του νόμου [Ν] 993/1979 περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εξαιρείται το προσωπικόν το προσληφθέν και προσλαμβανόμενο δια τις ανάγκες της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ) το οποίον εξακολουθεί διεπόμενο υπό των σχετικών διατάξεων του νόμου 867/1979 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π.

 

Άρθρο τέταρτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 29-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.