Νόμος 1032/80 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Οργανισμός Υπουργείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου εντός ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καταρτίζεται ο Οργανισμός του Υπουργείου εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του νόμου [Ν] 51/1975 περί αναδιοργανώσεως των Δημοσίων Πολιτικών Υπηρεσιών. Ο ούτω καταρτιζόμενος Οργανισμός δύναται να τροποποιηθεί δια προεδρικού διατάγματος εφ άπαξ εκδιδομένου με πρόταση των αυτών ως άνω Υπουργών, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 51/1975.

 

2. Δια των κατά την προηγούμενη παράγραφο καταρτιζομένων οργανισμών, δύναται να συνιστώνται νέα Συμβούλια και Επιτροπές πέραν των υφισταμένων.

 

3. Δια των ανωτέρω Οργανισμών δύναται, πλέον των βάσει των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου μεταφερομένων εις αυτό θέσεων, να αυξηθούν οι κατά κλάδο οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού μέχρι 500 επί πλέον θέσεις.

 

4. Εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος συνιστώνται επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου :

 

α) 80 θέσεις ειδικού προσωπικού έχοντος εξειδικευμένες γνώσεις επί θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος.

 

β) 80 θέσεις βοηθητικού ή τεχνικού προσωπικού ειδικοτήτων καταλλήλων δια να παράσχουν βοηθητικές υπηρεσίες επί θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος, και

 

γ) 250 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων, φυλάκων, τεχνιτών εν γένει και καθαριστριών.

 

Η σύμβασις του κατά τις α και β προσωπικού διαρκείας μέχρι 3 ετών δύναται να ανανεώνεται.

 

5. Δια των αυτών Οργανισμών ρυθμίζεται και παν θέμα συναφές προς την ένταξη, αρχαιότητα και την εν γένει υπηρεσιακή κατάστασιν των υπαλλήλων των μεταφερομένων εκ διαφόρων Υπουργείων.

 

6. Δια την πρώτην πλήρωση των επί 1ο βαθμό θέσεων που θα προβλεφθούν υπό των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος Οργανισμών κρίνονται ομού πάντες οι επί βαθμό 2ο υπάλληλοι των αντιστοίχων κλάδων οι έχοντες συμπληρώσει τετραετή εις τον βαθμό υπηρεσία μετά των τυχόν κατεχόντων θέσεις Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του αυτού κλάδου έστω και εάν οι τελευταίοι αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει εις τον βαθμό αυτόν την κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενη διετία.

 

7. Κενές θέσεις του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Οργανισμού δύναται, εντός έτους από της ισχύος αυτού, να πληρωθούν κατ' εξαίρεση πάσης ετέρας διατάξεως δια μετατάξεως υπαλλήλων οιασδήποτε ετέρας δημοσίας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και μέχρι του ημίσεος των κατά κλάδο κενών θέσεων. Η μετάταξις γίνεται τη αιτήσει του υπαλλήλου δι' αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού κατόπιν γνώμης των οικείων υπηρεσιακών Συμβουλίων τόσον του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, όσον και του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εξ ου η μετάταξις. Η μετάταξις γίνεται εις θέσιν του αυτού βαθμού κλάδου αναλόγων προσόντων. Δια την σειράν αρχαιότητος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 155 του υπαλληλικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.