Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σε ισχύ:

 

1. οι διατάξεις του άρθρου 79 του από [Ν] 31-12-1923 νομοθετικού διατάγματος περί του καταστατικού νόμου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος,

 

2. οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 57 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3077/1954 περί γενικών αποθηκών,

 

3. οι διατάξεις του από [Ν] 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών, που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων που ασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 60, 63, 92 και 94, οι οποίες καταργούνται από την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

 

4. οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4332/1929 περί κυρώσεως της μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συμβάσεως κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε, που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας,

 

5. οι διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1038/1949 περί κυρώσεως της από 12-11-1948 και της τροποποιητικής και συμπληρωματικής ταύτης από 15-04-1949 συμβάσεως δια γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια και περί ειδικών επί των εν λόγω δανείων διατάξεων, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1198/1949, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2941/1954 περί κυρώσεως των υπ' αριθμών 2/1952, 3/1952 και 4/1954 τροποποιητικών και συμπληρωματικών συμβάσεων δια γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια κ.λ.π.,

 

6. οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3441/1955 περί επεκτάσεως επί του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών,

 

7. οι διατάξεις των νόμων που προβλέπουν τη διαδικασία της συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης καπνού,

 

8. οι διατάξεις του άρθρου 15 του από [ΒΔ] 24-07-1920 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων,

 

9. οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο επιδομάτων ή βοηθημάτων που χορηγούνται σε επαγγελματίες ή πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια,

 

10. οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ή το ακατάσχετο αρχαιολογικών αντικειμένων, ιστορικών κειμηλίων και κτημάτων που διατηρούνται από ιστορικούς ή άλλους λόγους,

 

11. οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η κατάσχεση των απαιτήσεων εργολάβων,

 

12. οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν το ακατάσχετο της εγγυοδοσίας για ειδικό σκοπό,

 

13. οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1023 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, που κωδικοποιήθηκε με το από [ΒΔ] 08-10-1920 βασιλικό διάταγμα,

 

14. οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3632/1928 περί χρηματιστηρίων αξιών,

 

15. οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 841/1948 περί ταχυδρομικών δεμάτων,

 

16. οι διατάξεις του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4114/1960 περί κώδικα περί του Ταμείου Νομικών που αφορούν τη δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού, ο οποίος διεξάγεται στην περιφέρεια τους τέως δήμου Αθηναίων και που εφαρμόζονται σε κάθε πλειστηριασμό που διεξάγεται στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης,

 

17. οι διατάξεις του άρθρου 8 του από [ΒΔ] 24-12-1943 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου ΒΧΗ/1899 περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών, όπως τροποποιήθηκε, ως προς την αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε δίκες εκκρεμείς κατά την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

 

18. οι διατάξεις των άρθρων 22 του νόμου [Ν] 3693/1957, 19 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1715/1951, 8 και 22 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 και 125 και 126 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939,

 

19. ο νόμος [Ν] 4112/1929,

 

20. ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την κατάσχεση και εκχώρηση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών,

 

21. διατάγματα που καθορίζουν το συνηθισμένο τόπο πλειστηριασμού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξουσιοδοτείται να τα τροποποιεί και να εκδίδει τέτοια διατάγματα στο μέλλον,

 

22. οι διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4001/1959.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.