Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' οικόπεδα, γήπεδα, αγρούς και βοσκότοπους, εκ του κτήματος Αμύνταιο, κατεχόμενους, κατά την διαπίστωσιν του Οικονομικού Εφόρου, υπό του Δήμου Αμύνταιου, αναγνωρίζεται υπέρ αυτού δικαίωμα συγκυριότητας επί ποσοστού 48% εξ αδιαιρέτου. Το εις το δημόσιον ανήκον υπόλοιπον εκ 52% δύναται να εκποιηθεί, δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, εις τον Δήμο, τη αιτήσει αυτού, υποβαλλομένη εντός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

Η τοιαύτη εκποίησις χωρεί επί τίμημα, που καθορίζεται εκάστοτε παρά του Υπουργικού Συμβουλίου.- Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός της περιοχής του κτήματος Αμύνταιο (οδοί, πλατείες, πάρκα, χώροι πρασίνου κ.λ.π.), που λογίζονται ως ανήκοντα τω Δήμο Αμύνταιου, περιέρχονται δυνάμει του παρόντος, αυτοδικαίως, οριστικώς και εξ ολοκλήρου εις την ιδιοκτησία αυτού, άνευ ετέρας διατυπώσεως.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται δια κρατικές ανάγκες, της κυριότητος επί τούτων παραμένουσας εξ ολοκλήρου εις το Δημόσιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.