Απόφαση ed2a/01-71-294/86

Απόφαση ΕΔ2Α/01/71/ΦΝ294/1986: Έγκριση κανονισμού επιθεώρησης δημοσίων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/01/71/ΦΝ294/1986: Έγκριση κανονισμού επιθεώρησης δημοσίων έργων, (ΦΕΚ 374/Β/1986), 10-06-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1986).

 

2. Το πρακτικό υπ' αριθμόν 1 της συνεδρίασης την 30-05-1986 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με το οποίο προτείνεται Κανονισμός προς έγκριση για τις Επιθεωρήσεις έργων του δημοσίου τομέα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων που προτείνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και που έχει ως εξής:
 

Κανονισμός για τις επιθεωρήσεις έργων του δημοσίου τομέα

 

(νόμος 1418/1984, άρθρο 22, παράγραφος 8)

 

Άρθρο 1: Γενικές Αρχές Επιθεωρήσεων

Άρθρο 2: Αντικείμενο Επιθεωρήσεων

Άρθρο 3: Τρόπος διενέργειας των Επιθεωρήσεων

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις υπηρεσιών των φορέων που εκτελούν έργα

Άρθρο 6: Χρήση αποτελεσμάτων Επιθεώρησης

Άρθρο 7: Τήρηση της εχεμύθειας

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 09-06-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.