Απόφαση 82929/4797/88

Απόφαση 82929/4797/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1337/1983.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 82929/4797/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1337/1983, (ΦΕΚ 903/Β/1988), 16-12-1988.

 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 10, 9 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 10 ως ισχύουν.

 

2. Την ανάγκη γα διευκολυνθούν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στεγάσεως για την εκτέλεση στεγαστικών τους προγραμμάτων.

 

3. Το γεγονός ότι στεγαστικά προγράμματα των πιο πάνω φορέων βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 256/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμό 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987), αποφασίζουμε

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στεγαστικών προγραμμάτων μέσα στις ιδιοκτησίες των δημόσιων φορέων της προηγούμενης παραγράφου, που το ποσοστό που καταλαμβάνουν μνημονεύεται στο διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης θεωρούνται αυτοδίκαια συνεισφερόμενοι, περιέρχονται αυτοδικαίως στους οικείους κατά τον προορισμό τους φορείς και συμψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, όπως η εισφορά αυτή προκύπτει με την εφαρμογή των ποσοστών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπολογιζομένων μόνο για το εμβαδόν της ιδιοκτησίας αυτής. Τ' ανωτέρω εφαρμόζονται και σε εγκεκριμένες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πολεοδομικές μελέτες, έστω και αν στην πράξη έγκρισης τους δεν αναφέρεται το ποσοστό των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου νομάρχη που προσδιορίζει το ποσοστό αυτό βάσει των ενδείξεων της μελέτης.

 

Για ιδιοκτησίες που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στεγάσεως και προορίζονται για εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων αυτών, για το τμήμα τους άνω των 2.000 m2 ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 40%, κατ' εξαίρεση των περιπτώσεων (ε) και (στ) της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του αυτού ως άνω νόμου προστίθενται τα εξής:

 

{Δεν υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν με δαπάνες τους τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδομικά έργα σε περιοχές εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων τους.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 12, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για στεγαστικά προγράμματα δημόσιων φορέων της παραγράφου 10 του άρθρου 8, εφ' όσον το αναγραφόμενο στο διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ή τη σχετική απόφαση Νομάρχη ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν υπολείπεται του ποσοστού εισφορά γης του άρθρου 8, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η σύνταξη της πράξης εφαρμογής του άρθρου αυτού.}

 

4. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-12-1988

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.