Απόφαση 60885/90 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες εκδίδονται σε έντυπα, όπου συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους και τον Πρόεδρο της κοινότητας.

 

2. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και επισυνάπτονται τα εξής:

 

Πρόχειρο σκαρίφημα σε τρία αντίγραφα που παρουσιάζει:

α) Στις περιπτώσεις περιφράξεων ή περιτοιχίσεων το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου και τη θέση της περιτοίχισης ή περίφραξης με τις διαστάσεις της.

β) Στις περιπτώσεις επισκευών ή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αρκεί στην αίτηση η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών και η ακριβής θέση του ακινήτου.

γ) Στις περιπτώσεις βοηθητικών εγκαταστάσεων ή κατασκευής δωματίου κ.λ.π., το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου, τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν, τη θέση και τις διαστάσεις του νέου κτίσματος, με τις αποστάσεις του από τα όρια ή τα υπάρχοντα κτίσματα. Στο σκαρίφημα σημειώνεται η επιφάνεια του οικοπέδου, των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων και των αιτουμένων νέων κτισμάτων.

 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1)ε του άρθρου 3, επισυνάπτονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου αντίγραφα των σχεδίων κατασκευής της προκατασκευασμένης κατοικίας, συνοδευόμενα από βεβαίωση προξενικής αρχής ότι είναι εγκεκριμένα από αρμόδια αρχή χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η επίβλεψη τοποθέτησης τέτοιων κατοικιών θα γίνεται από τεχνικό υπάλληλο του αρμοδίου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νόμου.

 

Εάν για την επικάλυψη των κατασκευών γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, η στατική μελέτη καθώς και η επίβλεψη θα γίνουν από αρμόδιο τεχνικό.

 

3. Οι άδειες εκδίδονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του προέδρου της κοινότητας καθώς και του αρμόδιου τεχνικού, όπου σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται. Αν ο πρόεδρος της κοινότητας έχει απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, απευθύνεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για παροχή διευκρινίσεων.

 

4. Αντίγραφο της άδειας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τήρηση στατικών στοιχείων και για έλεγχο εάν συντρέχει περίπτωση.

 

5. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση διατάξεων κατά τη χορήγηση της άδειας, καθώς επίσης και σε περίπτωση υπέρβασης των οικοδομικών αδειών που προβλέπονται από τις πιο πάνω άδειες, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διακόπτει καταρχήν τις οικοδομικές εργασίες. Στη συνέχεια αν συντρέχει λόγος η άδεια ακυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της πολεοδομικής υπηρεσίας και εφαρμόζονται από την ανωτέρω υπηρεσία οι διατάξεις για αυθαίρετες κατασκευές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.