Απόφαση 5905/95

Απόφαση 5905/Φ15/839/1995: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5905/Φ15/839/1995: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, (ΦΕΚ 611/Β/1995), 12-07-1995.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1973 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 66/Α/1979).

 

β) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

γ) Του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 Μέσα και Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής Προγραμματικής Συμφωνίας και Αναπτυξιακής Σύμβασης, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του νόμου 1262/1982 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

δ) Την κοινή απόφαση 7755/160/1988 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας περί λήψεως μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ 241/Β/1988), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 263/1991 (ΦΕΚ 22/Β/1991).

 

ε) Του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

στ) Του νόμου 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν ΥΠ/122/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Παράρτημα Ι: Κατάταξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών αυτών καθώς και αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς

Παράρτημα ΙΙ: Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Μελέτης Πυροπροστασίας για Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-06-1995

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ15/1589/104/2006 απόφαση (ΦΕΚ 90/Β/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.