Απόφαση 32950/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ή το νόμιμο αναπληρωτή του την άσκηση αρμοδιοτήτων στα κάτωθι θέματα των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγονται σ' αυτόν:

 

1. Έκδοση εγγράφων - απαντήσεων επί καταγγελιών, αναφορών ή ενστάσεων πολιτών, φορέων ή Υπηρεσιών, σε βάρος υπαλλήλων ή κατά διοικητικών πράξεων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.

 

2. Έγγραφα υποβολής ερωτημάτων προς τα Υπουργεία για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης.

 

3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εντός χώρας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

 

4. Έγκριση ημερολογιακής κατάστασης πληρωμής δαπάνης των εκτός έδρας αποζημιώσεων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης και των μελών (υπαλλήλων ΑΔΑ, υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών και εκπροσώπων φορέων) των συλλογικών οργάνων και των τριμελών επιτροπών του νόμου 4030/2011 ως ισχύει και της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή ή έχουν συγκροτηθεί με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

5. Έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

 

6. Έκδοση Διοικητικών Πράξεων για Σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Β. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους την άσκηση αρμοδιοτήτων στα κάτωθι θέματα των Διευθύνσεών τους:

 

1. Παροχή οδηγιών σε θέματα αρμοδιότητάς τους ή για την εκτέλεση νόμων ή υπουργικών αποφάσεων.

 

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εντός χώρας των Προϊσταμένων τμημάτων και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

 

3. Έγκριση Ημερολογιακής Κατάστασης Πληρωμής Δαπάνης των εκτός έδρας αποζημιώσεων των Προϊσταμένων των τμημάτων και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

 

4. Παροχή απόψεων της Διεύθυνσης επί Αιτήσεων Θεραπείας ή Ιεραρχικών Προσφυγών που σχετίζονται με διοικητικές της πράξεις.

 

5. Απαντήσεις σε ερωτήματα άλλων δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για την έννοια των διατάξεων που ισχύουν σε θέματα των Διευθύνσεών τους, καθώς και απαντήσεις επί εγγράφων υπηρεσιών και αιτήσεων πολιτών ή υπαλλήλων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

6. Διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση.

 

7. Διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών, που αναρμόδια υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση.

 

8. Έκδοση βεβαιώσεων ανελλιπούς εργασίας καθώς και βεβαιώσεις πραγματοποίησης, κάθε είδους εργασίας, πέραν της υποχρεωτικής (υπερωριακής, εξαιρέσιμων κ.λ.π.), των υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι στη Διεύθυνση.

 

9. Έγκριση κατανομής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό της Διεύθυνσης.

 

10. Ανάθεση - κατανομή αρμοδιοτήτων - καθηκόντων, στο προσωπικό της Διεύθυνσης.

 

11. Αρχειοθέτηση εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια.

 

Γ. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους την άσκηση αρμοδιοτήτων στα κάτωθι θέματα των υπηρεσιών τους:

 

1. Έγγραφα ανακοίνωσης ή κοινοποίησης υπουργικών αποφάσεων και τα σε εκτέλεση αυτών έγγραφα.

 

2. Αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών για ζητήματα της αρμοδιότητας του τμήματος.

 

3. Έγγραφα που αφορούν στη συμπλήρωση ελλιπούς αλληλογραφίας (εκτός εγγράφων επισημάνσεων ελλείψεων άρθρου 2 παράγραφος Β2 της παρούσας).

 

4. Επιστροφή δικαιολογητικών και ελλιπών φακέλων (εκτός εγγράφων επιστροφής άρθρου 2 παράγραφος Β2 της παρούσας).

 

5. Παροχή πληροφοριών, διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγγραφα στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή σε άλλες αρχές και απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών για ζητήματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

6. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε θέματα που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στο τμήμα.

 

7. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του τμήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.