Απόφαση 167563/13

Απόφαση 167563/ΕΥΠΕ/2013: Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 167563/ΕΥΠΕ/2013: Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος, (ΦΕΚ 964/Β/2013), 19-04-2013.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 11 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011) και το άρθρο 35 παράγραφος 1 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση της 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 1565/Β/2012).

 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1

Άρθρο 5: Διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2

Άρθρο 6: Διαδικασία ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2

Άρθρο 7: Διαδικασία τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2

Άρθρο 8: Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης - Άλλα Θέματα

Άρθρο 10: Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Άρθρο 11: Έγκριση τυποποιημένων εντύπων για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-04-2013

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.