Απόφαση 146776/16 - Άρθρο k5

Κεφάλαιο 5: Επεξεργασία αντιρρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

5.1 Γενικά

 

Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων, που έχουν καταχωριστεί στην κεντρική βάση και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ, υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

5.2 Επεξεργασία για τη μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΥΑΔΧ, με βάση τις παραδεκτές υποβληθείσες αντιρρήσεις, η ΕΚΧΑ Α.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών σε αρχεία μορφής shapefile, α) τις εκτάσεις δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο και β) τις παραδεκτές αντιρρήσεις. Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή ο ανάδοχος προβαίνουν στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να παραχθεί ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Λόγω τεχνικών σφαλμάτων, ασαφειών και αποκλίσεων στον προσδιορισμό και στην αποτύπωση των πολυγώνων όμορων αντιρρήσεων, ενδέχεται να δημιουργούνται πολύγωνα μικρού εμβαδού (κάτω των 100 m2) ή λωρίδες μικρού πλάτους (μικρότερου ή ίσου των 2,5 m), μεταξύ των ορίων των εκτάσεων στις οποίες αφορούν οι αντιρρήσεις. Τα ανωτέρω αυτοτελή τμήματα, στην κλίμακα απόδοσης του Δασικού Χάρτη (1:5.000), θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός της ζώνης συμβατότητας απεικόνισης των αντιρρήσεων, η οποία είναι ζώνη πλάτους 2,5 m, που προσαρτάται σε κάθε μία από τις υποβληθείσες παραδεκτές αντιρρήσεις. Ο προσδιορισμός των δασικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων που θα εξαιρεθούν της μερικής κύρωσης περιλαμβάνει και τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ζωνών συμβατότητας απεικόνισης των αντιρρήσεων.

 

Η εναπομείνασα δασική ή χορτολιβαδική έκταση αποτυπώνεται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση σε νέο θεματικό επίπεδο (layer).

 

5.3 Μερική κύρωση Δασικού Χάρτη

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τις παράγραφος 5.2, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών θεωρεί τον παραχθέντα Δασικό Χάρτη και τον προωθεί στον αρμόδιο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει απόφαση για την κύρωση των τμημάτων που εμφανίζονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης, αναρτάται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο και τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

 

5.4 Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων ελέγχονται με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή τον ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός, αφορά στο σύνολο της πληροφορίας, η οποία καταχωρίστηκε μέσω των εγγραφών στην κεντρική βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

 

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διενεργούνται τα ακόλουθα:

 

Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της, Έλεγχος της θέσης των ορίων της αμφισβητούμενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε σχέση με τα πολύγωνα όμορων αντιρρήσεων, Εξέταση των προσκομιζόμενων στοιχείων ως προς το κατά πόσον στοιχειοθετούν την υποβληθείσα αντίρρηση.

 

Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκομισθεί πλήρη ή τυπικώς ορθά στοιχεία, καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση στα τηρούμενα στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των αντιρρήσεων και τη σύνταξη του σχετικού Υπομνήματος.

 

Στη συνέχεια, και προκειμένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως:

 

Ομαδοποιούνται, είτε με την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι οποίες ορίζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισμού δασοβιοκοινότητας, είτε λαμβάνοντας υπόψιν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές μεταβολές ως προς τις χρήσεις γης, απώλεια του δασικού χαρακτήρα προ της 11-06-1975, λόγω επεμβάσεων, που έγιναν βάσει διοικητικών πράξεων κ.λ.π.) ή σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς ή ιδιαιτερότητες (π.χ. διανομές του Υπ. Γεωργίας), ώστε να διευκολύνεται η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων στη συστηματική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθμη ροή των εργασιών της.

 

Οι αντιρρήσεις που αφορούν στο ίδιο ακίνητο εφόσον έχουν κοινό περιεχόμενο, π.χ. αντιρρήσεις συνιδιοκτητών, διαβιβάζονται προς την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, ως μία ενιαία υπόθεση.

 

Οι αντιρρήσεις είτε μεμονωμένες είτε ομαδοποιημένες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαβιβάζονται προς εξέταση από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων συνοδευόμενες από υπόμνημα, και κατά περίπτωση εφόσον απαιτείται με ειδικότερες φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη Δασική Υπηρεσία και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του Δασικού Χάρτη και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτόν. Το υπόμνημα περιέχει αιτιολογημένη εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη των αντιρρήσεων εν όλω ή εν μέρει και συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή τον ανάδοχο. Οι αντιρρήσεις είναι δυνατόν να διαβιβάζονται προς εξέταση και σταδιακά, συνοδευόμενες από κατάλογο που υποβάλλεται σε αναλογική και σε ψηφιακή μορφή, και περιέχει για κάθε υποβληθείσα αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου/-μένων, τον αριθμό πρωτοκόλλου/-ων και την δήλωση/δηλώσεις του ενδιαφερομένου/-ων να παραστεί τεχνικός σύμβουλος, κατά την εξέτασή των αντιρρήσεων. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την Υπηρεσία.

 

Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα: τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων με τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία και το σχετικό υπόμνημα, συνοδευόμενο από τυχόν στοιχεία που το τεκμηριώνουν.

 

Το υπόμνημα συντάσσεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, που χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόμνημα σε ψηφιακή μορφή, εισάγεται στην κεντρική βάση και διασυνδέεται με την κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, που αφορά.

 

Σε κάθε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία σε ψηφιακή μορφή εκτός αν άλλως αναφέρεται:

 

i. Ο αναρτηθείς Δασικός Χάρτης και οι ιστορικές ορθοφωτογραφίες με τις οριογραμμές της φωτοερμηνείας της παλαιότερης αεροφωτογράφησης (ορθοφωτοχάρτης 1945/1960)

ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης λήψης, εφόσον είναι διαθέσιμες

iii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης, διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους

iv. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών, που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία

v. Πίνακας με τις προς εξέταση αντιρρήσεις, αναλογικά και ψηφιακά.

 

Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων καθορίζει το διαδικαστικό μέρος της παράδοσης των αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων/εγγράφων τους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα.

 

Η προθεσμία εξέτασης των αντιρρήσεων από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων άρχεται από την ημερομηνία της παράδοσης τους σ' αυτήν, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις εκατόν πέντε (105), στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο.

 

5.5 Εξέταση αντιρρήσεων

 

5.5.1 Διαδικασία εξέτασης

 

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 4 μηνών από τη διαβίβασή τους προς αυτές.

 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 2 επιπλέον μήνες με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.

 

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα παράστασης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από τον γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων, ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής, συνοπτικός κατάλογος επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον αριθμό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής, ο οποίος αναρτάται στον προβλεπόμενο διαδικτυακό τόπο.

 

Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο, επιστρέφονται οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι αποφάσεις επ' αυτών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

 

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ψηφιοποιούνται, κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται στην κεντρική βάση και συσχετίζονται με κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων που αφορούν, από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή τον ανάδοχο σε περίπτωση εφαρμογής του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010. Η κεντρική βάση για κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων ενημερώνεται ως προς την αποδοχή, εν μέρει αποδοχή ή απόρριψης τους βάσει της αντίστοιχης απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

 

5.6 Αποκατάσταση σφαλμάτων που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του Δασικού Χάρτη

 

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμπεριελήφθησαν πράξεις της διοίκησης (σχέδιο πόλης, πράξη χαρακτηρισμού, κλήρος εποικισμού κ.λ.π.), εκ παραδρομής, που οφείλονταν να είναι αποτυπωμένες στον ήδη αναρτημένο Δασικό Χάρτη και πριν την κύρωσή του, η Διεύθυνση Δασών ή η ΕΚΧΑ ΑΕ συλλέγει τα στοιχεία της διοικητικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία, και εισηγείται σχετικά με υπόμνημα στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη διόρθωση του δασικού χάρτη. Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων εξετάζει και κρίνει την επιχειρηματολογία και την εγκυρότητα των στοιχείων και τελικά αποφαίνεται σχετικά, εκδίδοντας ανάλογη απόφαση.

 

Εάν κατά την εξέταση των αντιρρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων διαπιστωθεί από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη, παραλείφθηκαν να απεικονιστούν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που όφειλαν να είναι αποτυπωμένες σε αυτόν, αυτή ενημερώνει το φορέα που διενεργεί την ανάρτηση, ώστε αυτός να αναζητήσει τα σχετικά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία και να τα προωθήσει συνοδευόμενα από υπόμνημα στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων προς έκδοση σχετικής απόφασης.

 

5.7 Υποστήριξη Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων υποστηρίζεται τεχνικά από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών και από το ιδιωτικό γραφείο δασικών μελετών κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 541/1978 (ανάδοχος) σε περίπτωση ανάθεσης των σχετικών εργασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.