Απόφαση 111376/11

Απόφαση 111376/2011: Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 111376/2011: Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, (ΦΕΚ 13/Β/2012), 11-01-2012.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ 96/Α/2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2, 3, και 4 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), και

 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το από 06-12-2011 Απόσπασμα Πρακτικών, στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Με τις διατάξεις της παρούσης καταργείται κάθε αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτής διάταξη προγενέστερης υπουργικής απόφασης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-12-2011

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.