Απόφαση 104247/06

Απόφαση 104247/2006: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 104247/2006: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002, (ΦΕΚ 663/Β/2006), 26-05-2006.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1650/1986 Για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) και ιδίως τις περιπτώσεις β)β) και γ)γ) του εδαφίου Α', της παραγράφου 10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1997/11/ΕΕ και [ΕΟΚ] 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002) και ισχύει.

 

2. Το νόμο 2244/1994 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως ισχύει.

 

3. Το άρθρο 3 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει.

 

4. Το άρθρο 15 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως ισχύει.

 

5. Το νόμο 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει.

 

6. Το νόμο 2941/2001 Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 201/Α/2001), όπως ισχύει.

 

7. Το νόμο [Ν] 3017/2002 Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (ΦΕΚ 117/Α/2002), όπως ισχύει.

 

8. Το νόμο 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπως ισχύει.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το άρθρο 6 της υπ' αριθμού [Α] 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λ.π. (ΦΕΚ 1289/Β/1998).

 

11. Την υπ' αριθμό ΗΠ/15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1997/11/ΕΕ και [ΕΟΚ] 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002) (ΦΕΚ 1022/Β/2002), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό οίκοθεν 145799/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1002/Β/2005) και ισχύει.

 

12. Την υπ' αριθμό [Α] 25535/3281/2002 κοινή υπουργική απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1463/Β/2002).

 

13. Την υπ' αριθμό [Α] HΠ/11014/703/Φ104/2003 κοινή υπουργική απόφαση Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1997/11/ΕΕ και [ΕΟΚ] 1996/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) (ΦΕΚ 332/Β/2003).

 

14. Την υπ' αριθμό [Α] ΗΠ/37111/2021/2003 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός τρόπου και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 1391/Β/2003).

 

15. Την υπ' αριθμό οίκοθεν 145799/2005 κοινή υπουργική απόφαση Συμπλήρωση της υπ' αριθμού ΗΠ/15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) κοινής υπουργικής απόφασης Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες [ΕΟΚ] 1997/11/ΕΕ και [ΕΟΚ] 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002) (ΦΕΚ 1002/Β/2005).

 

16. Την οδηγία [ΕΟΚ] 1985/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27-06-1985 Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων στο περιβάλλον (ΕΕL 175/1985).

 

17. Την οδηγία [ΕΟΚ] 1992/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-05-1992 Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. (ΕΕL 206/1992).

 

18. Την οδηγία [ΕΟΚ] 1997/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 03-03-1997 Για την τροποποίηση της οδηγίας [ΕΟΚ] 1985/337/ ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EEL 073/1997).

 

19. Την οδηγία [ΕΟΚ] 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-09-2001 Για την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕL 283/2001).

 

20. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

 

21. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο A: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α') κατηγορίας.

 

Άρθρο 3: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)

Άρθρο 4: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας.

 

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις

Άρθρο 6: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)

Άρθρο 7: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β') κατηγορίας.

 

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β') Κατηγορίας

 

Άρθρο 10: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 11: Περιεχόμενο απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Άρθρο 12: Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή ανανέωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 25-05-2006.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.