Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Πολεοδόμηση υπαρχόντων οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που η έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού διέπεται από ίδιο νομικό καθεστώς (π.χ. δασική, εποικιστική νομοθεσία, ειδικές ζώνες προστασίας, κ.λ.π.) εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.

 

2. Για οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που είχαν κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 νομίμως έκταση, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος αν οι εκτάσεις τους συμπεριλαμβάνονται σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων της γης και σε περιοχές που προβλέπονται απ' αυτά για χρήση κατοικίας.

 

Η οικιστική ανάπτυξη των εκτάσεών τους γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τα παρακάνω σχέδια χρήσεις ανεξάρτητα από την κατηγορία τους (αστικός - παραθεριστικός).

 

3. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παραγράφου 2 που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή οποιαδήποτε σχέδια ρύθμισης των χρήσεών της, μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών ή την τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων ή να εκδοθεί η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος.

 

4. Είναι δυνατόν κατά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε έκταση των οικοδομικών συνεταιρισμών της παραγράφου 2 να εγκρίνεται μόνο τμήμα του σχεδίου που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του οικοδομικού συνεταιρισμού κατά τη στιγμή της έγκρισης.

 

5. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και μέσα στα πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης και οικιστικής πολιτικής είναι δυνατόν να εξετάζονται κατ' αρχήν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών που γειτνιάζουν είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 15 είτε του άρθρου 20 και τη σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.

 

β) Η ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών με ίσης αξίας εκτάσεις του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

γ) Η δυνατότητα μεταφοράς οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών από εκτάσεις προβληματικές ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη σε εκτάσεις ιδιοκτησίας άλλων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή σε νέα έκταση και σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.

 

δ) Η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής σε Εταιρείες Μικτής οικονομίας και άλλης μορφής Εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την ενιαία και οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη.

 

ε) Η ύπαρξη απαραίτητων λόγων για την αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή σε αυτούς ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 20 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

6. Τις μελέτες για την υλοποίηση της προηγούμενης παραγράφου και σχετικές ρυθμίσεις στις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και για την πραγματοποίησή τους είναι δυνατόν να παρέχονται κατά περίπτωση ειδικά κίνητρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Με βάση τις μελέτες αυτές ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός στη συνέχεια προβαίνει στη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

7. Εφόσον εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή συνδυασμός έκτασης οικοδομικού συνεταιρισμού με την ευρύτερη περιοχή της, πληρούν τα κριτήρια του από 24-08-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 409/Δ/1983), οι εκτάσεις αυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών, πολεοδομούνται κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως ισχύουν και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν θέματα πολεοδόμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.