Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προσαρμογή καταστατικού - μερίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είχαν στην ιδιοκτησία τους νομίμως έκταση ή είχαν κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 τουλάχιστον έγκριση ή προέγκριση για άδεια κτήσης έκτασης και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν είχαν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων που δύναται να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο ακόμη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

 

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων φάκελλο με το τροποποιημένο καταστατικό, τον κατάλογο των μελών και του αριθμού των μερίδων ονομαστικά κατά περιοχή και έκταση ιδιοκτησίας του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

Δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υπέβαλαν τροποποιημένα καταστατικά με τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984, εκτός εάν αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν προς ευμενέστερες διατάξεις του παρόντος. Όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δεν προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος μέσα στις παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες διαλύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τους παραπάνω οικοδομικούς συνεταιρισμούς εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος με τις εξής διακρίσεις:

 

α) Όσοι συνεταιρισμοί ήταν μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 αστικοί και παραθεριστικοί (μικτοί) εξακολουθούν να είναι των κατηγοριών αυτών. Κατά την τροποποίηση όμως των καταστατικών τους, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά κατηγορία και έκταση τα μέλη τους.

 

β) Όσοι κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 ήταν μέλη σε περισσότερους από έναν οικοδομικούς συνεταιρισμούς (αστικούς ή παραθεριστικούς) μπορούν να παραμείνουν μέλη σ' αυτούς.

 

γ) Όσα μέλη έχουν περισσότερες της μίας μερίδας σε οικοδομικό συνεταιρισμό, τις διατηρούν.

 

Μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης μπορούν να τις μεταβιβάζουν χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 8 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 23-11-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 694/Δ/1990).

 

2. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 δεν είχαν έκταση στην ιδιοκτησία τους, τροποποιούν τα καταστατικά τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος πλην των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία σύστασής τους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

 

3. Η προσαρμογή των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών των παραγράφων 1 και 2 γίνεται όπως προβλέπεται στα τροποποιούμενα καταστατικά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.