Προεδρικό διάταγμα 6/9/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου μόνου του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 10-04-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 69/Δ/1965) αντικαθίσταται ως εξής:

 
{6. Όταν πρόκειται να ανεγερθούν κτίρια και γενικά εγκαταστάσεις και δεξαμενές (από οποιοδήποτε υλικό και αν κατασκευάζονται) που προορίζονται για αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων, καθώς επίσης και γεωργικών γενικά προϊόντων που ανεγείρονται από τις ΑΤΕ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή ΑΕ συνεταιριστικού χαρακτήρα, επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή του αρμοδίου οργάνου στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί οι αρμοδιότητες) κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

 
α) ως προς το ποσοστό καλύψεως του οικοπέδου το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το 30% της επιφανείας αυτού.

β) Από του όρου της ανεγέρσεως μιας ενιαίας οικοδομής σε οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και

γ) Από του όρου ανεγέρσεως μιας σειράς οικοδομών κατά μήκος των δημόσιων οδών και σιδηροδρομικών γραμμών (άρθρο 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος 23-10-1928), του επιτρεπομένου αριθμού αυτών και τις μεταξύ τους αποστάσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.