Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής και εγκαταστάσεων), χωρίς τη σύνταξη επιμέτρησης, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2.

 

Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις παρακάτω τιμές για κάθε κατηγορία:

 

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,10 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ κ = 1,30 μ = 25,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,00 μ = 28,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 1,50 μ = 38,00

 

2. Η αμοιβή επίβλεψης Εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες IV και άνω, και η οποία υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 20%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 92 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 46 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.