Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αμοιβή επίβλεψης περιλαμβάνεται αποζημίωση για την απασχόληση και πάσα κατά τις διατάξεις του παρόντος δαπάνη για την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων, την χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στον κατασκευαστή του έργου για την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης έντεχνη, εμπρόθεσμη, και οικονομική εκτέλεση των εργασιών, την μέριμνα για την συμμόρφωση του ανάδοχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την περιφρούρηση των συμφερόντων του Εργοδότη, την εργασία μικρο-τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξη λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρη σύνταξη των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγιση και παραλαβή υλικών, την φροντίδα λήψης απαιτούμενων δοκιμίων, τις μερικές και την τελική επιμέτρηση, την εισήγηση επί αίτησης παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμη απάντηση και αντίκρουση σε αιτήσεις και ενστάσεις του ανάδοχου του έργου, την παράσταση και την παραλαβή των εργασιών και τον δέοντα χειρισμό και απάντηση επί τυχόν ενστάσεων του ανάδοχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την στα δικαστήρια παράσταση επί προσφυγών του ανάδοχου, εάν ήθελε δοθεί προς τούτο εντολή από τον Εργοδότη, καταβαλλομένης στην τελευταία αυτή περίπτωση ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρο 102 του παρόντος.

 

2. Δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή επίβλεψης:

 

α) Η δαπάνη λήψης και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτέλεσης πάσης φύσεως δοκιμών που βαρύνουν αναλόγως προς την οικεία σύμβαση, τον ανάδοχο του έργου ή τον Εργοδότη.

β) Η αμοιβή για την σύνταξη μελέτης τροποποίησης της αρχικής μελέτης είτε στο σύνολο είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθεί από τον Εργοδότη τέτοια εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή στον επιβλέποντα για την σύνταξη των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζόμενη κατά τις οικείες διατάξεις.

γ) Η αμοιβή για την σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβάλλεται ιδιαιτέρως, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.