Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Περιεχόμενο αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αμοιβή επίβλεψης, περιλαμβάνεται αποζημίωση για την απασχόληση και κάθε δαπάνη κατά τις διατάξεις του παρόντος για την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων, την χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στον κατασκευαστή του έργου για την έντεχνη, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης, τη μέριμνα για την συμμόρφωση του ανάδοχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την περιφρούρηση των συμφερόντων του Εργοδότη, την διενέργεια μικρο-τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, τη σύνταξη λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών όπως και των αυτών που αφορούν την παραλαβή και ζύγιση υλικών, τη φροντίδα λήψης των απαιτούμενων δοκιμίων, τις μερικές και την τελική επιμέτρηση, την εισήγηση και αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμη απάντηση και αντίκρουση σε αιτήσεις και ενστάσεις του ανάδοχου του έργου, την παράσταση κατά την παραλαβή των εργασιών και τον δέοντα χειρισμό και απάντηση επί τυχόν ενστάσεων του ανάδοχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής όπως και την παράσταση στα δικαστήρια επί προσφυγών του ανάδοχου, εάν δοθεί εντολή για αυτό από τον Εργοδότη, με την καταβολή στην τελευταία αυτή περίπτωση ιδιαίτερης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.

 

2. Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή επίβλεψης:

 

α) Η δαπάνη λήψης και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτέλεσης πάσης φύσεως δοκιμών που βαρύνει ανάλογα με την οικεία σύμβαση, τον ανάδοχο του έργου ή τον Εργοδότη.

 

β) Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης τροποποίησης της αρχικής μελέτης είτε στο σύνολο είτε σε μέρος αυτής. Εάν δοθεί τέτοια εντολή από τον Εργοδότη, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον επιβλέποντα για τη σύνταξη των τροποποιητικών μελετών, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

γ) Η αμοιβή για τη σύνταξη πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας η οποία καταβάλλεται ιδιαίτερα, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.